Nezajištěné pohledávky: Jak EOS stabilizuje společnosti. - EOS v České republice
Unsecured receivables: Image shows two people looking at an invoice together.
  • Prodej pohledávek oživuje podnikání
  • Výhody: likvidita a jistota při plánování
  • Výnosy? Ano - ale ne za každou cenu, díky využití technologií a dlouholetým zkušenostem při oceňování.
  • Férové vymáhání pohledávek: pečlivý výběr obchodních partnerů a zodpovědné zacházení s dlužníky, kteří neplní své závazky.
Nezaplacené online objednávky, neuhrazené splátky ze smluv na mobilní telefony nebo nedoplatky za elektřinu: Neuhrazené pohledávky za spotřební zboží nebo služby mohou firmám způsobit značné potíže, protože předem zaplatily náklady na vývoj, marketing a prodej. Kvůli neuhrazeným platbám jim však nyní nejen chybí peníze na další aktivity na trhu, ale navíc se potýkají s pracným, časově náročným a často frustrujícím vymáháním těchto pohledávek.

Skupina EOS, mezinárodní specialista na správu pohledávek, zbavuje majitele podniků, finanční manažery a investory tohoto úkolu tím, že odkupuje portfolia pohledávek v řadě odvětví. Bývalí věřitelé si tak okamžitě zlepší likviditu a mohou znovu plánovat a investovat.

Nesplácené pohlédávky: destabilizují celé ekonomiky.

Tímto způsobem společnost EOS nejen zbavuje jednotlivé firmy a banky finanční zátěže způsobené nesplácením, ale také je osvobozuje od zdlouhavých úkolů, které omezují zdroje, říká Marwin Ramcke, CEO skupiny EOS: „Pokud jsou společnosti omezeny ve své finanční akceschopnosti, může to mít negativní dopad na celé ekonomiky.“ Odkup pohledávek je proto pro společnost EOS více než jen náhodný obchodní model, říká Ramcke: „Tím pomáháme stabilizovat ekonomické systémy.“ To platí zejména pro podniky v zemích, kde se počet nesplacených pohledávek v posledních letech výrazně zvýšil, mimo jiné v důsledku pandemie Covid-19 a kvůli současným problémům, jako je růst inflace, zvyšování úrokových sazeb a nejistota kvůli napjaté geopolitické situaci.
Na rozdíl od fiduciárního vymáhání pohledávek není společnost EOS v případě nákupu pohledávek pouze odpovědná za jejich realizaci, ale je také jejich vlastníkem - a nese tedy riziko nesplácení. „Naši partneři z oblasti obchodu a služeb mohou tyto položky vymazat ze svých rozvah a získat okamžitou likviditu - a mohou se tak opět soustředit na svou hlavní činnost,“ říká Ramcke. Banky, které prodávají nedobytné pohledávky nebo úvěry v prodlední, mohou zlepšit kvalitu svého úvěrového portfolia a zvýšit svůj rating.
A photo of Marwin Ramcke, CEO of the EOS Group, above the quote: “By purchasing unsecured receivables, EOS is helping to stabilize economic systems.”

Nákupem pohledávek pomáhá společnost EOS stabilizovat ekonomické systémy.

Marwin Ramcke
CEO EOS Group

Forward flow: Jistota finančního plánování pro podniky.

To platí v ještě větší míře pro partnery, kteří se společností EOS uzavřou „dohodu o forward flow“, což se vyplatí zejména společnostem, které se pravidelně potýkají s nedobytnými pohledávkami, například poskytovatelům telekomunikačních služeb, internetovým prodejcům, energetickým společnostem nebo bankám.

V tomto případě se společnost EOS zavazuje v pravidelných intervalech odkupovat pohledávky, které splňují definovanou kvalitu, za dohodnuté procento jejich hodnoty. Tím se vyhne neustálému a časově náročnému vyjednávání o cenách jednotlivých balíčků a poskytne společnostem, které pohledávky prodávají, ještě větší jistotu při plánování. „To je základem mnoha dlouhodobých partnerství, která jsme navázali s bankami a společnostmi,“ říká Ramcke.

Při oceňování portfolií se společnost EOS spoléhá na dlouholeté zkušenosti svých zaměstnanců a také na technologické procesy. Ve zvláštních případech se při zpracování komplexních dat používají také algoritmy. A pro dobrý výsledek nejsou rozhodující jen surová data portfolia. Důležitou roli v procesu hodnocení hraje také lidský faktor. 
Pomocí nejmodernější analýzy dat a na základě jednotlivých parametrů, jako je stáří pohledávek, určitá odvětvová specifika a demografie spotřebitelů, vypracovávají analytici kupní cenu, která je spravedlivá pro obě strany. Společnost EOS je specialistou na správu pohledávek s více než 50letou zkušeností. 

Za jakoukoliv cenu nenakupujeme: EOS klade důraz na odpovědnost.

Tyto zkušenosti a znalosti mohou vést k rozhodnutí nepodávat nabídky na některé nabízené balíčky pohledávek. „Zajišťujeme, aby tvorba cen portfolií byla udržitelná a odpovídala ekonomickým zájmům obou stran,“ říká Ramcke. „Kromě toho naše etické standardy vylučují potenciální obchodní partnery z určitých odvětví.“

Při zpracování zakoupených portfolií se společnost EOS zavazuje k respektující a na řešení zaměřené interakci s dlužníky. Cílem je vypracovat splátkové kalendáře, které povedou k udržitelnému snížení dluhů. „Vymáhání pohledávek pro nás znamená převzít odpovědnost,“ říká Ramcke. Společnost EOS tento přístup zakotvila i ve své vlastní strategii CR. „Naše standardy nám pomáhají stát se každý den o něco lepšími.“

Uvažujete o prodeji portfolia pohledávek?

Společnost EOS je známá svými dlouholetými zkušenostmi a férovými nákupními cenami. Stačí si domluvit konzultaci. O vše ostatní se postarají naši odborníci.
Fotografický kredit: EOS