Kariéra ve společnosti EOS v České republice – práce pro svět bez dluhů - EOS v České republice
A younger woman talks to a sitting woman in front of a laptop

Začněte kariéru.
Nejen práci.

Create the future with us.

Chceme změnit budoucnost k lepšímu. Přejeme si, aby naše každodenní práce měla citelný dopad. Tuto aspiraci vyjadřuje náš cíl: Changing finances for the better. Tento slogan nás den co den motivuje. Vždy hledáme ty nejtalentovanější spolupracovníky, abychom dlužníkům v prodlení pomohli splácet faktury inteligentním způsobem, který odpovídá jejich potřebám. Od firemních poradců přes kreativní technology, od stratégů až po scrum mastery, od finančních specialistů až po pracovníky callcenter: vítáme každého od přemýšlivých typů přes výkonné tahouny až po samorosty. Víme totiž, že finance svých zákazníků i dlužníků v prodlení změníme k lepšímu jen společným úsilím. 
Připojit se k týmu

Přidejte se k nám!

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačítko Přijmout souhlasíte s tím, že YouTube nastaví soubory cookie na koncovém zařízení, které používáte, a tím v případě potřeby zpracuje osobní údaje. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Přijmou
Video teaser with red, black and white dots giving dynamic shape video_zoom_boxvideo_zoom_box
EOS. Changing finances for the better.
potratitpotratit
EOS. Changing finances for the better.
A boy and girl waving a Czech flag.

Mluvíme s dětmi o penězích!

Nedostatečné vzdělání v oblasti financí je celosvětový problém, který může vést v životě k chybným finančním rozhodnutím. Jejich důsledkem často bývá předlužení. Abychom pomohli předcházet takovýmto situacím kolegové založili nadaci finlit gGmbH, která je první neziskovou organizací ve skupině EOS.

Od roku 2020 zahájila nadace finlit svou kampaň i v České republice, hlavním tématem je podpora finanční gramotnosti v každodenním životě a související prevence osobních předlužení. Pomocí bezplatných výukových materiálů ManoMoneta získají děti a studenti povědomí o finanční problematice a osvojí si, jak k ní přistupovat.
Více informací

EOS. Changing finances for the better.

Co nás v EOS žene kupředu? Oč se den co den ze všech sil snaží našich více než 6 000 pracovníků: Naše odpověď zní: Changing finances for the better. O to nám jde. Tato ambice je součástí naší DNA. 

Naše hodnoty.

Podnikáme s lidským přístupem.

Tímto heslem chceme dát najevo, že svou každodenní prací měníme život lidí v drobnostech i zásadních ohledech. Staráme se o to, aby se k lepšímu změnila finanční situace našich zákazníků i dlužníků v prodlení. 
Připojit se k týmu

Our Heartbeat

Způsob naší spolupráce vytyčuje Heartbeat. Naším cílem je rychle reagovat na novinky, přebírat odpovědnost a táhnout za jeden provaz. Tak vzniká kultura podnikatelského myšlení a jednání. Vodítkem je nám těchto sedm zásad: Be courageous, Trust, Love to learn, Strive for excellence, Embrace change, Walk your talk a Share your knowledge. 
Připojit se k týmu

Ochrana osobních údajů zájemců o zaměstnání

 • S osobními údaji Společnost nakládá výhradně v souladu s platnými právními předpisy. Níže uvedené informace přibližují, jakými principy se řídí zajišťování ochrany vašich osobních údajů, pokud se chcete ucházet o zaměstnání v rámci Společnosti nebo se Společností jinak spolupracovat.

  Tyto zvláštní zásady ochrany osobních údajů zájemců o zaměstnání ve Společnosti, případně podnikajících fyzických osob, které chtějí se Společností spolupracovat („zájemce“), navazují na obecné Zásady ochrany osobních údajů ve Společnosti.

  Ve vztahu k osobním údajům zájemců Společnost vystupuje jako správce osobních údajů.

  1.  DŮLEŽITÉ KONTAKTY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Viz Zásady ochrany osobních údajů ve Společnosti

  2.  ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ
  Účel zpracování osobních údajů zájemců je dán zejména nutností provést výběrové řízení se zájemci a zájemcům vybraným v rámci výběrového řízení Společností zajistit přípravu pracovních smluv nebo dohod o práci konané mimo pracovní poměr (včetně všech souvisejících dokumentů) před jejich uzavřením.  
   
  Vzhledem k výše uvedenému účelu Společnost nepotřebuje k takovému zpracování osobních údajů souhlas zájemce.
   
  Odesláním e-mailu se životopisem, motivačním dopisem nebo jiným dokumentem s osobními údaji zájemce na e-mailovou adresu hr@eos-ksi.cz dává zájemce svůj souhlas s tím, aby Společnost zpracovávala poskytnuté osobní údaje zájemce i v seznamu nevhodných nebo neúspěšných zájemců pro případ, že by se zájemcem neuzavřela pracovní (nebo obdobný) poměr nebo nezačala jinak spolupracovat.
   
  Tento souhlas může zájemce vůči Společnosti kdykoliv odvolat, a to zasláním žádosti na e-mailovou adresu hr@eos-ksi.cz.

  3.  PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ
  Právní základ zpracovávání osobních údajů zájemců (identifikačních a kontaktních údajů a údajů o počtu exekucí) je dán na základě článku 6 odst. 1 písm. a) [souhlas], písm. b) [splnění smlouvy nebo jednání před jejím uzavřením] nebo písm. f) [oprávněné zájmy Společnosti] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

  4.  OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPOLEČNOSTI PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ
  Jak vyplývá z bodu 2. výše (Účely zpracování osobních údajů zájemců) zpracovává Společnost osobní údaje zájemců zejména za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením pracovní smlouvy nebo jiné dohody (včetně provedení výběrového řízení) a dále, aby zajistila ochranu práv a právem chráněných zájmů jak vlastních, tak i případně dalších třetích stran; toto zpracování se uskutečňuje na základě tzv. oprávněného zájmu a Společnost je oprávněna provádět jej i bez souhlasu zájemce.
   
  Příklady zpracování osobních údajů zájemce z titulu oprávněného zájmu:
  (a)        příprava dokumentace týkající se pracovního poměru zájemce – zpracování osobních údajů, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh takové dokumentace;
  (b)        prověření zájemce na sociálních sítích a internetu a v Centrální evidenci exekucí;
  (c)        kontaktování zájemce prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiným obvyklým způsobem;
  (d)        zpracování analýz nad agregovanými (a anonymizovanými) daty pro historické a statistické účely.

  5.  KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ, KTERÉ SPOLEĆNOST ZPRACOVÁVÁ
  Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), podpis – u podnikající fyzické osoby také daňové identifikační číslo a IČ.
   

  Kontaktní údaje – především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace.

  Údaj o počtu exekucí – údaj o počtu exekucí zájemce.

  Zvláštní kategorie osobních údajů – údaje o zdravotním stavu jsou zpracovávány pouze v rámci specifických situací, a to vždy pouze se souhlasem zájemce.

  6.  PŘÍJEMCI, ZPRACOVATELÉ A DALŠÍ ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
  Osobní údaje, které Společnost získá od zájemců, zpracovává a uchovává interně. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu zájemce, plnění smlouvy nebo na oprávněném zájmu Společnosti, mohou být osobní údaje zpracovávány také některými dodavateli Společnosti. Dodavatelé, kteří se Společností spolupracují, jsou pečlivě vybíráni zejména na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro Společnost provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

  Společnost je oprávněna ve výše uvedeném smyslu osobní údaje zájemců poskytnout k oprávněným účelům těmto příjemcům:

  1. společnostem, které působí v rámci koncernu Společnosti (EOS Holding GmbH (reg. č. HRB 124966 ) a EOS International Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH (reg. HRB 37437));
  2. dodavatelům za účelem plnění smlouvy a ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti nebo třetí osoby;
  3. poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací; nebo
  4. Exekutorské komoře České republiky za účelem prověření exekucí vedených vůči zájemci.
  7.  PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍCH
  Společnost je oprávněna osobní údaje zájemců v oprávněných případech předat ke zpracováním i mimo Českou republiku. K předávání osobních údajů však vždy dochází v souladu s legislativními požadavky a v každém případě je zabezpečena ochrana osobních údajů zájemců.

  8.  DOBA, PO KTEROU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZÁJEMCE ULOŽENY U SPOLEČNOSTI
  Viz Zásady ochrany osobních údajů ve Společnosti

  9.  PRÁVA ZÁJEMCE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Viz Zásady ochrany osobních údajů ve Společnosti