Slovníček pojmů - EOS v České republice

Slovníček.

Jednoduché vysvětlení složitých pojmů. Víme, že spousty finančních pojmů jsou těžko uchopitelné. Proto jsme si dali tu práci, abychom vám je přiblížili. Pokud i přesto narazíte na něco, co vám není jasné, obraťte se na nás: rádi vám pomůžeme.
Jedná se o písemné prohlášení dlužníka, kterým uznává svůj dluh. Za uznání dluhu se rovněž považuje částečná úhrada dluhu či placení úroků. Uznání dluhu je v některých případech předpokladem pro to, aby byl věřitel ochoten jednat o splácení takového dluhu ve splátkách.
Osoba, která na sebe písemně převezme povinnost uspokojit pohledávku věřitele v případě, že dlužník pohledávku řádně neuspokojí (tj. ručitel je po výzvě věřitele povinen pohledávku splnit namísto dlužníka).
Jedná se o smluvní převod pohledávky z původního věřitele na třetí osobu, a to i bez souhlasu dlužníka. Postoupením pohledávky nabývá nový věřitel veškerá práva s pohledávkou spojená, včetně jejího zajištění a příslušenství. Na existenci nebo vlastnosti pohledávky nemá postoupení vliv – trvá v původní výši a obsahu.

Nucený výkon rozhodnutí prováděný soudním exekutorem, pokud dlužník dobrovolně nesplní věřiteli pohledávku přiznanou vykonatelným rozhodnutím. Soudní exekutor je oprávněn zabavit a zpeněžit movité (např. automobil) i nemovité věci (např. dům), zabavit peněžní prostředky na účtu nebo část mzdy dlužníka, to vše za účelem uspokojení pohledávky věřitele. Kromě nákladů předchozího řízení, v rámci kterého byla pohledávka věřiteli přiznána, je dlužník v rámci exekučního řízení rovněž povinen uhradit náklady exekučního řízení (částka se vždy odvíjí od výše samotné pohledávky).

Směnečné rukojemství (ručení) – ručitel (avalista) se v konkrétní směnce zaváže zaplatit dluh za směnečného dlužníka (zpravidla výstavce směnky) v případě, že ho směnečný dlužník neuhradí sám.

 

Státem pověřená osoba, která provádí podle zákonných pravidel nucený výkon vykonatelných rozhodnutí (např. soudního rozhodnutí přiznávajícího věřiteli právo na úhradu určité částky), které nebyly dlužníky dobrovolně splněny.
Je cenný papír vydaný ve formě na řad nebo na jméno. Jedná se o příkaz vydaný jednou stranou druhé k zaplacení určité částky signatární nebo třetí straně. Příkladem směnky je šek, na kterém držitel účtu přikazuje své bance zaplacení určité částky držiteli.
Zpravidla písemný dokument, kterým se dlužník nechá v jím určeném rozsahu zastoupit třetí osobou (např. advokátem) k určitému jednání, například za účelem jednání s inkasní agenturou.
Zpravidla písemný dokument, kterým se věřitel nechá v jím určeném rozsahu zastoupit inkasní agenturou k jednáním spojeným s vymáháním věřitelových pohledávek za dlužníky.
Úpadek dlužníka – stav, kdy dlužník (i) má více věřitelů, (ii) vůči těmto věřitelům má peněžité závazky (dluhy) po dobu delší než 30 dnů po splatnosti, a (iii) tyto závazky není schopen plnit. Tato forma úpadku se nazývá platební neschopnost. Pokud je dlužník právnickou či podnikající fyzickou osobu může být v úpadku rovněž ve formě předlužení, a to za podmínky, že má více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.         

 

Zvláštní soudní řízení, v rámci kterého je řešen dlužníkův úpadek (popř. hrozící úpadek), a jehož cílem je dosáhnout majetkového uspořádání mezi větším počtem dlužníkových věřitelů.
Osoba oprávněná požadovat po dlužníkovi (zpravidla peněžní) plnění – pohledávku – vzniklé ve většině případů z titulu uzavřené smlouvy, které je dlužník povinen věřiteli podle takové smlouvy uhradit.
Společnost, která se zabývá vymáháním pohledávek, a to jak pohledávek vlastních (včetně pohledávek postoupených inkasní agentuře na základě smlouvy o postoupení), tak i pohledávek svých klientů, které vymáhá na základě plné moci udělené jí jejími klienty.