Výroční zpráva a Zpráva o udržitelnosti za hospodářský rok 2022/23 - EOS v České republice
Highlighted numbers 22 23
01

Výroční zpráva a Zpráva o udržitelnosti

Přečtěte si vše o vývoji skupiny EOS. Oddíl o hospodářském roce 2022/23 nabízí přehled hlavních údajů a událostí. Oddíl s názvem Naše odpovědnost přibližuje, jak skupina EOS dodržuje své závazky v oblasti společenské a ekologické odpovědnosti.

Changing finances for the better

Skupina EOS je předním investorem do pohledávek a nemovitostních portfolií a expertem na zpracování otevřených pohledávek. Přes 6 000 zaměstnanců ve 24 zemích řídí pohledávky na základě dat a poskytuje profesionální služby, které jsou šité na míru našim zákazníkům, partnerům i spotřebitelům. Více než 45 let dohlížíme na cash flow našich klientů, kteří se tak mohou zaměřovat na podstatu svého podnikání. GRI 2-6

Hospodářský rok v kostce

GRI 201-1
Výnosy vzrostly o 21,4 % na 977,1 mil. eur.

mil. eur

0
V hospodářském roce 2022/23 dosáhla Skupina EOS zisku EBITDA ve výši 445,9 mil. eur.

mil. eur

445,9
V hospodářském roce 2022/23 činil objem investic do portfolií pohledávek 1,2 mld. eur.

mld. eur

1,2
K úspěšnému hospodářskému roku 2022/23 přispělo celkem 6 261 zaměstnanců.

zaměstnanců

6.261
Skupina EOS je zastoupena ve 24 zemích.

zemí

24
02

Náš hospodářský rok 2022/23

V účetním roce 2022/23 se skupině EOS podařilo výrazně zvýšit objem zisku a investic.
Our financial year 2022/23

Za tento výsledek vděčíme týmové práci

Účetní rok 2022/23 byl poznamenán nejistotou, jelikož hospodářský a společenský život se odehrávaly na pozadí války, inflace a energetické krize. Začátkem hospodářského roku se podle předsedy představenstva Marwina Ramckeho nedalo čekat, že skupina EOS dosáhne takto mimořádného zisku. „Tento výsledek se opírá o mnohaleté zkušenosti a nasazení našich zaměstnanců. Naše osazenstvo čítá přes 6 tisíc pracovníků, z nichž každý má nějaké zkušenosti, schopnosti a kulturní zázemí. Jako tým toho můžeme hodně dosáhnout.“ Za dosaženým úspěchem stojí především naše nákupy pohledávkových portfolií a setrvalý rozvoj digitálních nástrojů, které zlepšily naši provozní výkonnost a podpořily synergie mezi společnostmi ze skupiny EOS.

Rozhovor se členy představenstva EOS

Pětice členů představenstva EOS analyzuje hospodářský rok, popisuje vývoj v různých zemích a nabízí výhled pro účetní rok 2023/24. GRI 2-9
suit, people, tourist, acquaintance, student

Podnikání lidským způsobem

Na portrétu je Cristian Musat, výkonný ředitel EOS International BVG a mozek projektu Kollecto+.

Kollecto+: Software, který generuje synergie

Pružná pracovní doba Pružná pracovní doba 2 minut
Jak společnosti ze skupiny EOS dosahují vyšší efektivity a prohlubují spolupráci s nástrojem Kollecto+.
Další informace
A photo shows a dilapidated building in Režanci, Croatia. A ‘stranded asset’ that EOS Croatia is putting back on the market.

Jak EOS vrací na trh aktiva, která uvízla na mělčině

Pružná pracovní doba Pružná pracovní doba 2 minut
EOS získala zkušenosti v udržitelných inovacích nevyužitých budov s cílem vrátit je na trh.
Další informace

Podrobnosti o účetním roce:
Výnosy a zisky oproti předchozím letům

Byl vykázán mimořádný růst. Oproti předchozímu hospodářskému roku EOS v roce 2022/23 výrazně zvýšila své konsolidované výnosy a hospodářský výsledek (EBITDA).

Vývoj výnosů a zisku

V účetním roce 2022/23 byly konsolidované výnosy a zisk EOS výrazně vyšší než v předchozím roce. Dvěma hlavními faktory byly četné investice do pohledávkových portfolií a vynikající výsledky při zpracování portfolií NPL získaných v posledních letech. GRI 201-1

Meziroční výnosy

Údaje v mil. eur

853,1
2019/20
792,5
2020/21
804,9
2021/22
977,1
2022/23

Vývoj zisků (EBITDA)

Údaje v mil. eur

343,4
2019/20
312,4
2020/21
282,5
2021/22
445,9
2022/23

Konsolidované výnosy podle regionu 2022/23

Údaje v mil. eur
Vývoj v ostatních regionech
S podílem 42,4 % zůstává střední a východní Evropa nejsilnějším regionem konsolidované skupiny EOS: Oproti předchozímu roku zvýšily naše společnosti z tohoto regionu výnosy téměř o 50 %. Na západoevropské společnosti ze skupiny EOS připadalo v účetním roce 2022/23 celkem 31,0 % celkových výnosů. I zde byl uplynulý rok zaznamenán významný nárůst. K pozitivnímu výsledku přispělo uvolnění pandemických omezení. Podíl Německa činí 25,9 %, ačkoli konkurence na tamním trhu je nadále ostrá. Výnosy tam mírně poklesly, ale EOS výrazně investovala.
Celkem
977,1
Střední a východní Evropa
414,1
Západní Evropa
302,5
Německo
253
Severní Amerika
7,5

Novinky v EOS

Noví a známí partneři, nově založené kanceláře a zřetelný růst nákupů problematických úvěrů. Některé z nejpozoruhodnějších událostí v uplynulém účetním roce:

Portugalsko

Na portugalském trhu je EOS aktivní od července 2022 prostřednictvím své vlastní provozní společnosti. Výkonným ředitelem byl jmenován Luís Chaves, který do své funkce vnáší mnoho let zkušeností s řízením pohledávek. „Do EOS mne přilákal jejich projekt,“ říká Chaves, „a možnost pracovat pro společnost, o které vím, že je důvěryhodným hráčem na trhu.“
 Luís Chaves, Managing Director EOS Financial Solutions Portugal , S.A

Francie

Ve Francii zdvojnásobil EOS objem svých investic oproti předchozímu roku a provedl největší investici do portfolia zajištěných pohledávek ve své historii. „Tohoto výsledku jsme dosáhli díky manažerskému týmu s více než 20letou zkušeností, našim jedinečným znalostem poměrů na francouzském trhu a plné podpoře celého týmu v Hamburku. Zejména však musím vyzdvihnout vynikající nasazení všech zaměstnanců, s jejichž pomocí jsme tohoto cíle společně dosáhli,“ uvádí výkonná ředitelka EOS ve Francii Nathalie Lameyre.
Portrét Nathalie Lameyre, stojící v jasné místnosti

Bosna a Hercegovina

Pro bosenský EOS byl účetní rok stejně dobrý jako pro skupinu EOS jako celek: „Bosna a Hercegovina je velmi malý trh, a tak jsme rádi, že se nám zde dařilo investovat vysoké částky,“ dodává výkonný ředitel Petar Mrkonjić. Ten vyzdvihl společnou investici s pobočkou Světové banky IFC do nákupu problematických zajištěných pohledávek. „Za těmito úspěchy stojí mix mladých, nesmírně schopných a vysoce motivovaných zaměstnanců a jejich zkušenějších kolegů.“
Petar Mrkonjić, Managing Director EOS Matrix d.o.o. Bosnia and Herzegovina

Polsko

Na polský trh se v minulém účetním roce vydala řada mezinárodních investorů. „To vedlo k vysoké poptávce po špatných pohledávkách a k agresivní konkurenci,“ vysvětluje Dariusz Petynka, výkonný ředitel polské EOS. „Díky jasně definované strategii jsme zvýšili objem investic oproti předchozímu roku a dále jsme optimalizovali provozní výkonnost pomocí procesů založených na datech.“
Dariusz Petynka, Managing Director EOS Poland Sp. z o.o.

Dánsko

EOS upevnil svou pozici na dánském trhu. Koupí několika rozsáhlých portfolií NPL dokázal EOS více než zdvojnásobit objem svých pohledávek. „Tyto transakce jsou pro nás milníkem a budou představovat výrazný příspěvek pro náš růst,“ uvádí Peter Hægerstrand Jensen, výkonný ředitel dánského EOS.
Peter Haegerstrand Jensen, Managing Director EOS Danmark A/S

Spojené království

Po restrukturalizaci nabraly obchodní aktivity ve Spojeném království tempo. Společnost koupila několik portfolií nezajištěných pohledávek. „To znamenalo další zásadní krok pro etablování EOS na důležitém britském trhu,“ říká Anthony Jenks, výkonný ředitel EOS v Británii.
Anthony Jenks, Managing Director EOS Solutions UK Plc

Obchodní výsledky v hospodářském roce 2022/23

 • Výnosy dle regionu

  V tis. eur
  Výnosy ve výši 977,1 mil. eur za účetní rok 2022/23 byly o 21,4 % vyšší než v předchozím roce (804,9 mil. eur). Nejprudší nárůst zaznamenaly s 47,8 % společnosti ve východní Evropě, následovala západní Evropa s růstem o 34,1 %. Výnosy v Německu mírně poklesly, ale s 253,0 mil. eur zůstaly vysoko. Prudký pokles výnosů v Severní Americe souvisí s odprodejem provozních společností EOS koncem roku 2021. Výnosy vygenerované po tomto odprodeji jsou založeny na pohledávkových portfoliích získaných v předchozích letech, které si zachovala skupina EOS a které zpracovala kupující strana na základě zmocnění. GRI 201-1
  2022/23 2021/22 Změny oproti předchozímu roku v %
  Střední a východní Evropa 414 125 280 148 +47,8
  Západní Evropa 302 508 225 644 +34,1
  Německo 252 953 274 809 -8,0
  Severní Amerika 7 525 24 276 -69,0
  Skupina EOS 977 110 804 877 +21,4
 • Konsolidovaný výkaz hospodaření (souhrn)

  V tis. eur
  V účetním roce 2022/23 vytvořila EOS na konsolidovaném základě EBITDA (zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací) ve výši 445,9 mil. eur (předchozí období: 282,5 mil. eur). Oproti předchozímu roku vzrostly výnosy o 21,4 %, resp. o 172,2 mil. eur. Pokles výnosů plynoucí z odprodeje severoamerických společností koncem roku byl vyvážen výjimečně vysokou úrovní investic. GRI 201-1
  2022/23 2021/22
  Výnosy 977 110 804 877
  Celkový provozní výnos 991 251 815 215
  Zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) 445 943 282 453
  Zisk před zdaněním (EBT) 380 072 228 544
  Čistý zisk 297 270 201 236
 • Stav aktiv

  V tis. eur
  Celková aktiva skupiny EOS vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 26,9 % na 3,0 mld. eur. Růst souvisí s celkově vyššími investicemi skupiny do pohledávek a nemovitostí v účetním roce 2022/23. Nakoupená portfolia představují 79,4 % (loni: 75,4 %) a investice do nemovitostí 8,7 % (loni: 7,8 %) celkových aktiv. GRI 201-1

  *Finanční prezentace
  28. února 2023 v % 28. února 2022 v %
  Dlouhodobý majetek 200 620 6,6 209 498 8,8
  Odkoupené pohledávky a nemovitosti v portfoliu* 2 670 136 88,0 1 989 455 83,2
  Pohledávky 40 181 1,3 29 949 1,3
  Hotovost a hotovostní ekvivalenty 66 255 2,2 105 455 4,4
  Jiná aktiva 55 608 1,8 56 457 2,4
  Celková aktiva 3 032 800 100 2 390 815 100
 • Vlastní kapitál a financování

  V tis. eur
  V posledním účetním roce se celkové cizí zdroje ve srovnání s předchozím rokem zvýšily o 642,0 mil. eur na 3,0 mld. eur. Tento růst je dán zejména financováním vysokých investic provedených v posledním účetním roce.

  Vlastní kapitál společnosti vzrostl na 1,1 mld. eur, mj. kvůli částečnému zadržení zisku z předchozího období. Navzdory vysokým investicím v posledním účetním roce poklesl poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům jen mírně na 36,6 % (loni: 37,5 %), což je na poskytovatele finančních služeb velmi vysoká úroveň.

  Refinanční potřeby skupiny EOS jsou pokryty půjčkami od bank a mateřské společnosti. Většina těchto půjček má krátkodobou splatnost. Oproti 74 % v předchozím období se dluhové financování zvýšilo na 84 %. GRI 201-1

  Z účetních důvodů mohou tabulky a text obsahovat rozdíly kvůli zaokrouhlování.
  28. února 2023 v % 28. února 2022 v %
  Vlastní kapitál 1 110 654 36,6 895 726 37,5
  Rezervy 58 452 1,9 84 218 3,5
  Závazky vůči bankám 132 387 4,4 92 111 3,9
  Závazky vůči spřízněným subjektům a společnostem 1 482 754 48,9 1 102 833 46,1
  Obchodní závazky 47 247 1,6 41 962 1,8
  Další závazky 201 306 6,6 173 966 7,3
  Celkové cizí zdroje 3 032 800 100 2 390 815 100

Zkušenosti EOS z trhu s nesplácenými úvěry se vyplatily i v hospodářském roce 2022/23. Skupina provedla několik investic do velkých portfolií. Některé důležité události:

Španělsko

EOS koupila od Caixabank portfolio problematických úvěrů o nominální hodnotě 753 mil. eur, což je jedna z největších transakcí v historii španělského EOS.

mil. eur

753

Francie

V roce 2022 završil francouzský EOS nákup zajištěného portfolia obsahujícího zhruba 4 000 pohledávek o nominální hodnotě 235 mil. eur. Prodávajícím byla přední banka. Jednalo se o největší samostatnou investici v historii EOS ve Francii a o první transakci s danou bankou.

mil. eur

235

Střední a východní Evropa

Pomocí společného investičního fondu posílily EOS a dceřiná společnost Světové banky International Finance Corporation (IFC) ekonomiku Chorvatska, Srbska, Rumunska a Bosny a Hercegoviny. IFC a EOS do těchto zemí v průběhu tří let společně investují 150 milionů dolarů a budou kupovat problematické pohledávky zajištěné nemovitostmi, čímž pomohou malým a středním společnostem ke zvýšení likvidity.

mil. USD

150

Německo

Německý EOS B2C získal od přední německé banky zahraniční pohledávky v nominální hodnotě 30 mil. eur.

mil. eur

30

Řecko

Po dlouhé době se společnosti EOS v Řecku podařilo uskutečnit významnou investici do nezajištěného portfolia v nominální hodnotě přibližně 800 mil. eur.

mil. eur

800

Portugalsko

Na jaře 2022, jen pár týdnů po zahájení obchodních operací, koupil portugalská EOS od přední mezinárodní banky dvě kombinovaná portfolia obsahující mj. nezajištěné úvěry. Tato portfolia obsahovala nezajištěné a zajištěné pohledávky o nominální hodnotě přes 144 mil. eur.

mil. eur

144

Investice do nákupu pohledávek a nemovitostí v hospodářském roce 2022/23

V mil. eur
Skupina EOS na konsolidovaném základě výrazně zvýšila objem investic, konkrétně z 668,6 mil. eur na 1,2 mld. eur. Tento růst se vztahuje ke koupi nezajištěných i zajištěných pohledávek. V západní Evropě skupina zvýšila objem investic více než čtyřnásobně na celkových 612,4 mil. eur. Odbourání pandemických opatření z předchozích let mělo na západoevropský trh pozitivní efekt. Objem transakcí prodávajících bank se kupříkladu vrátil k normálu. Ve střední a východní Evropě s investicemi o objemu 392,6 mil. eur pokračovala EOS ve vysoké úrovni investic z předchozího období, zejména díky vysokým objemům v Řecku, Polsku, Chorvatsku a Bosně. Ačkoli německý trh zůstává kvůli silné konkurenci náročný, zdvojnásobila EOS své investice oproti předchozímu roku.

Z účetních důvodů mohou tabulky a text obsahovat rozdíly kvůli zaokrouhlování.
Celkem
1 216,5
Střední a východní Evropa
392,6
Západní Evropa
612,4
Německo
208,3
Centrální funkce
3,1

Nezajištěné

706,5
Střední a východní Evropa
200,5
Západní Evropa
347,4
Německo
155,5
Centrální funkce
3,1

Zajištěné / nemovitosti

510
Střední a východní Evropa
192,1
Západní Evropa
265
Německo
52,8

Pohledávky odkoupené v hospodářském roce 2022/23

V mil. eur
Účetní hodnota portfolií vykázaná koncem účetního roku činila 2,7 mld. eur. To představuje nárůst o 34 % či zhruba 680 milionů oproti předchozímu roku. Růst hodnoty je výsledkem vysokých investic skupiny EOS v účetním roce 2022/23. Ačkoli portfolio nezajištěných pohledávek zůstalo v předchozím účetním roce dvakrát vyšší než hodnota zajištěných portfolií a nemovitostí, poměr mezi nimi se v průběhu roku vyrovnával. Západoevropské společnosti vykázaly nejvyšší hodnotu portfolií ve skupině, v těsném závěsu následuje střední a východní Evropa a po ní Německo.

Z účetních důvodů mohou tabulky a text obsahovat rozdíly kvůli zaokrouhlování.
Celkem
2 670,1
Střední a východní Evropa
934,4
Západní Evropa
1 028,2
Německo
640,8
Centrální funkce
66,8

Nezajištěné

1 660,1
Střední a východní Evropa
500,7
Západní Evropa
663,9
Německo
428,7
Centrální funkce
66,8

Zajištěné / nemovitosti

1 010
Střední a východní Evropa
433,7
Západní Evropa
364,2
Německo
212,1
03

Naše odpovědnost

Tato kapitola naší první kombinované Výroční zprávy a Zprávy o udržitelnosti odráží náš odpovědný přístup. 
Our responsibility 2022/23

Úvodní slovo předsedy představenstva

Každý den se snažíme měnit věci k lepšímu. Sklízíme obchodní úspěchy, protože jsme otevřeni změnám a přijímáme odpovědnost za vše, co děláme. Měníme věci k lepšímu ve prospěch svých klientů a zaměstnanců, ale také spotřebitelů, našeho odvětví a společnosti.

Udržitelnost je nedílnou součástí naší společenské odpovědnosti (Corporate Responsibility, CR). Jsem velmi pyšný, že jsme uvedli strategii společenské odpovědnosti do praxe a že jsme  dále vylepšili hodnotící systém v této oblasti od jeho zavedení v roce 2020. V roce 2022 jsme podnikli další krok a v analýze významnosti jsme identifikovali klíčová témata. Letos je tato část naší kombinované Výroční zprávy a Zprávy o udržitelnosti založena na standardech Global Reporting Initiative (GRI) a na cílech udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDG), které formulovala OSN. Vykazování našich aktivit v kontextu těchto standardů a cílů vnáší do naší práce ještě větší transparentnost. 

Jako poskytovatel finančních služeb považujeme udržitelnost za něco, co jde nad rámec ochrany životního prostředí. Témata, na kterých si zakládáme, jsou v rámci naší strategie společenské odpovědnosti rozdělena na čtyři oblasti. V tomto oddílu vysvětlujeme, jak naplňujeme standardy v oblastech Responsible Collection (zodpovědného vymáhání), Joint Progress (společenského pokroku), Environmental Protection (ochrany životního prostředí) a Financial Sustainability (finančního rozvoje).

Děkuji všem kolegům, kteří svou oddaností každý den přispívají k tomu, aby byl EOS ekonomicky úspěšný. Jedná se o setrvalou snahu být stále o něco lepší.

Marwin Ramcke, předseda představenstva

GRI 2-22

Správa pohledávek znamená odpovědnost 

Jsme odpovědní za mnoho různých oblastí. Jako mezinárodní poskytovatel finančních služeb se zaměřujeme na společenskou odpovědnost a řízení firem. Chceme věci měnit k lepšímu. V zájmu tohoto cíle jsme v naší strategii společenské odpovědnosti definovali čtyři oblasti:
icon red collaboration

Responsible Collection

EOS si zakládá na solidním, férovém jednání s dlužníky a na odborné pomoci při řešení dluhů.
Další informace
icon red networking

Joint Progress

Skupina EOS podporuje růst zaměstnanců, diverzitu a inkluzi, spouští své vlastní vzdělávací programy.
Další informace
icon red charge to claim

Financial Sustainability

EOS se zasazuje o přísné, závazné standardy odvětví a zásady odpovědnosti. Při oceňování portfolia i při jiných rozhodnutích uplatňuje přísná kritéria.
Další informace
icon red website

Environmental Protection

Jakožto silná součást skupiny Otto podporujeme její strategii ochrany klimatu, která se řídí cílem Pařížské dohody zmírnit globální oteplování na 1,5 °C. Společně pak pracujeme na zavedení cílených opatření.
Další informace

Matice významnosti je výchozím bodem naší strategie udržitelnosti 

Společnost EOS ve spolupráci s interními a externími odborníky dále rozvíjela svou strategii udržitelného rozvoje a v roce 2022 vytvořila hodnotovou matici. Níže uvedený přehled hodnot zobrazuje podstatná témata z pohledu společnosti EOS (osa X) a z pohledu našich externích zainteresovaných stran (osa Y). Představuje základ pro budoucí směřování strategie udržitelnosti společnosti EOS.
 • V sekci naší kombinované Výroční zprávy a Zprávy o udržitelnosti informujeme zainteresované strany o nejdůležitějších aktivitách v environmentální a sociální oblasti a v oblasti governance během účetního roku 2022/23. Tato správa zahrnuje akční oblasti a nejdůležitější témata zjištěná v první analýze významnosti, kterou provedla EOS Holding GmbH, společnost se sídlem v Hamburku. Zpráva o udržitelnosti pokrývá celou skupinu EOS v období od 1. března 2022 do 28. února 2023** a vztahuje se ke standardům Global Reporting Initiative (GRI). GRI 2-1, 2-2, 2-3

  *Není-li uvedeno jinak.
  **S vyloučením čísel německé dceřiné společnosti a personálních statistik francouzských společností EOS.
 • Responsible collection

  • Etické vymáhání díky férovému jednání se zákazníky
  • Technicky řízená transformace & inovace
  Joint progress

  • Společenský dopad - finanční gramotnost
  • Rozmanitost, Rovnost & Začlenění
  • Přilákání, rozvoj a udržení telentů  
  • Zapojení a účast místní komunity 
  • Spokojenost & dobré podmínky pro zaměstnance
  Financial Sustainabitliy

  • Digitální odpovědnost & kybernetická bezpečnost
  • Podnikatelská etika a dodržování bezpečnostních předpisů
  • Zodpovědný přístup k odkupu portfolií a obchodním partnerstvím
  • Posílení likvidity klientů
  • Důvěryhodné vztahy se zainteresovanými stranami
  • Vedoucí postavení v odvětví a osvědčené postupy
  Environmental protection 

  • Snížení ekologické stopy 
  GRI 3-2
 • Definice našich klíčových témat

  Abychom vytvořili rámec pro vykazování udržitelnosti, určili jsem v první analýze významnosti, která témata udržitelnosti jsou pro EOS nejdůležitější. Poté jsme vypracovali dlouhý seznam potenciálně důležitých témat na základě aktuálního stavu a referenčních analýz a zahrnuli jsme relevantní mezinárodní standardy, pravidla a zásady výkaznictví (např. GRI, DNK, SDGs, SASB, UNGC, ESRS*). Ve workshopu s interními i externími specialisty jsme vytipovali a shrnuli klíčová témata a stanovili jsme priority. Ohodnotili jsme je podle relevance pro externí zainteresované strany (osa Y) a pro EOS (osa X). Na hodnocení témat zásadních pro EOS jsme se dívali z vnitřní perspektivy směrem ven i z vnější perspektivy směrem dovnitř, čemuž se říká „dvojí materialita“. Znamená to pohled na to, jak trendy v odvětví či faktory společenské odpovědnosti ovlivňují rozhodování firmy a jak firma ovlivňuje společnost jako celek a životní prostředí. Tento koncept se nazývá „dvojí materialita“. GRI 2-29, 3-1

  *Při vypracovávání dlouhého seznamu jsme použili verzi standardů ESRS z dubna 2022.
 • V roce 2021 se skupina EOS připojila k iniciativě OSN Global Compact, což je největší světová aliance pro společenskou odpovědnost firem. Jakožto členská organizace vyjadřujeme podporu 10 zásadám týkajícím se lidských práv, pracovně-právních vztahů, životního prostředí a boje s korupcí.

  Každý nový člen musí nejdříve z 10 zásad odvodit své cíle. My jsme tak učinili loni a určili jsme na základě 17 cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDG) své cíle, kde můžeme nejvíce přispět. SDG, které jsme zvolili, jsou spolu se souvisejícími čísly a cíli důležitým referenčním rámcem v naší strategii firemní odpovědnosti. Dle požadavku Global Compact budeme informace o pokroku podávat jednou v roce v rámci zprávy „Communication on Progress“ (COP). GRI 2-23

  Zaměřujeme se na tyto SDG:

  Icon SDG goal 3: good health and well-being Icon SDG goal 3: good health and well-being
  Zdraví and blahobyt
  Další informace
  Icon SDG goal 4: quality education Icon SDG goal 4: quality education
  Kvalitní vzdělání
  Další informace
  Icon SDG goal 5: gender equality Icon SDG goal 5: gender equality
  Genderová rovnost
  Další informace
  Icon SDG goal 8: decent work and economic growth
  Důstojná práce a hospodářský růst
  Další informace
  Icon SDG goal 10: reduces inequalities Icon SDG goal 10: reduces inequalities
  Snížení nerovností
  Další informace
  Icon SDG goal 13: climate action Icon SDG goal 13: climate action
  Klimatická opatření
  Další informace
  Icon SDG goal 16: peace justice and strong institutions
  Mír, spravedlnost a silné instituce
  Další informace
  Icon SDG goal 17: partnerships for the goals Icon SDG goal 17: partnerships for the goals
  Partnerství pro dosažení cílů
  Další informace
  K jiným SGD přispívají také součásti individuálních iniciativ a opatření, což bude dle potřeby zohledněno v našich zprávách.
collaborationcollaboration

Responsible Collection

EOS si zakládá na solidním, férovém jednání s dlužníky a na odborné pomoci při řešení dluhů.
Dobrá práce a hospodářský růstDobrá práce a hospodářský růst Snižování nerovnostiSnižování nerovnosti

Etické inkaso díky férovému jednání s klienty

EOS si zakládá na férovém přístupu k dlužníkům a transparentním řešení jejich situace. V souladu s naším mottem „Changing finances for the better“ pomáháme dlužníkům hradit své dluhy. Vypracováváme férové plány splátek, které jsou pro všechny zúčastněné strany reálné, a rovněž nacházíme řešení pro dlužníky, jejichž životní situace představuje speciální přístup.  

Solidní komunikace je klíčem našeho přístupu. Toto léto představíme mezinárodní, celoskupinové zásady, které standardizují naše solidní, etické jednání s dlužníky, kteří nesplácejí. Tyto zásady nás budou zavazovat k používání srozumitelné komunikace, k taktnímu vyjadřování a k přijímání odpovědnosti za naše slova a činy.  

Pomocí technologických inovací zjednodušujeme platební proces pro dlužníky. Poskytujeme servisní portály a chatboty, aby si mohli platby spravovat samostatně a nemuseli nás přímo kontaktovat. Dlužníci, kteří preferují osobní kontakt, se však mohou se žádostí o vhodný postup řešení obrátit na naše kvalifikované zaměstnance. V zájmu zlepšování našich služeb nabízíme dlužníkům způsoby plateb, které nejčastěji v rámci analýzy preferují. Soustavně zlepšujeme své služby díky reakcím a anketám zainteresovaných stran.

Férové inkaso pohledávek v číslech

EOS v hospodářském roce 2022/23 řešila přes a pomohla nesplácejícím zákazníkům.

milionů případů 

0
Inkasní systém EOS Kollecto+ již používá. Tento nástroj nabízí zákazníkům plně digitální prožitek při hledání způsobu, jak vyřešit dluhy. Další tři země se hodlají připojit v blízké budoucnosti

zemí, kde EOS působí

8
V hospodářském roce 2022/23 vzniklo oproti předchozímu účetnímu roku digitálních kontaktních bodů.

o % více

38
nesplácejících zákazníků své závazky ve vykazovacím období spravovalo samostatně pomocí online portálů. Požadavky nepřetržitě zpracovává dvanáct chytrých servisních portálů a tři chatboty.

%

61
Pomocí digitálních platforem bylo ve vykazovacím období vygenerovánovíce splátkových plánů oproti předchozímu účetnímu období.

o %

83
EOS nabízí celkem tak, aby zákazníkům maximálně vyhověla. Apple Pay a PayPal jsou jen dvě z nabízených možností.

způsobů placení

9
V prvních dvou měsících ankety dalo EOS v Německu zpětnou vazbu a na základě toho bylo možné zavést dlouhodobá zlepšení služeb.

spotřebitelů

1.000

Férové vymáhání pohledávek

EOS si zakládá na solidním jednání s dlužníky a využívá k tomu nové technologie.
 A graphic shows several people communicating with each other through email, conversations, and letters.

Transformace a inovace opírající se o technologie

Technologický pokrok jakožto důležitý motor práce EOS nás připravuje na budoucnost. Používáme datovou analýzu a umělou inteligenci ke změně finanční situace klientů a dlužníků k lepšímu. S tímto procesem pomáhají personalizované splátkové plány a inteligentní chatboty. Naším cílem je nabídnout klientům a dlužníkům plně digitální proces odpovídající jejich potřebám.

V roce 2022 byl reorganizován Data & Analytics Hub (DAH). Ten koncentruje národní i mezinárodní analytickou kompetenci EOS. „V Data & Analytics Hub propojují naši kolegové data s podporou AI a vytvářejí doporučení či rozhodnutí,“ uvádí ředitel DAH Jakob Spitzer. Nesplácejícím dlužníkům to pomáhá například v tom, že je kontaktujeme způsobem, který jim nejvíce vyhovuje. Aby bylo možné provádět analýzy ve větším měřítku v cloudu, rozšiřují se datové linky, které inkasní software Kollecto+ spojují s DAH. Více se o softwaru Kollecto+ dozvíte zde.
groupgroup

Joint Progress

Skupina EOS podporuje růst zaměstnanců, diverzitu a inkluzi, spouští své vlastní vzdělávací programy.
Dobré zdraví a pohodaDobré zdraví a pohoda Kvalitní vzděláváníKvalitní vzdělávání RovnostRovnost Snižování nerovnostiSnižování nerovnosti

Společenský dopad prostřednictvím finanční gramotnosti

Naším cílem je posílit finanční gramotnost ve společnosti jako způsob, jak čelit nadměrnému soukromému zadlužování.

Studie „Europeans in Financial Trouble?“ EOS Consumer Study 2023 jasně ukazuje, že mladí lidé od 18 do 34 let mají zájem o rozsáhlejší finanční vzdělání a o informace, jak správně nakládat s penězi. Téměř desetina lidí z této věkové skupiny je přesvědčena, že nedostatečné finanční povědomí je důvodem, proč se lidé zadlužují.

Zaměstnanci skupiny EOS v roce 2019 založili nadaci finlit jejíž naplní je zprostředkování informací o financích budoucím generacím. Tato nezisková organizace ukazuje dětem a dospívajícím, jak správně nakládat s penězi, a tak jim pomáhá vyhnout se nadměrnému zadlužení. První vzdělávací iniciativa s názvem ManoMoneta cílí na děti od 9 do 13 let a běží ve školách několika evropských zemí. Druhá iniciativa OhMoney nedávno začala v Německu a jejím publikem jsou dospívající od 13 do 17 let. Smyslem je poskytnout studentům a jejich učitelům kreativní, zábavný obsah o finančních tématech, který je relevantní pro jejich každodenní život, a také vést studenty k finanční nezávislosti.

Společnosti EOS v Rumunsku, Slovinsku a Chorvatsku se zároveň aktivně zapojily do jiných iniciativ pro dospívající a dospělé, které zahrnují nabídky kurzů ve školách, výuková videa a účast na Zimní škole financí pro teenagery. GRI 413-1
Skupina EOS obdržela za „finlit foundation“ v Německu ocenění, které je předáváno smysluplným projektům týkajcích se udržitelnosti. Porota v kategorii Nezisková iniciativa ocenila naše úsilí o zamezení osobního předlužení prostřednictvím finanční gramotnosti.
Financial education for children: A schoolgirl looks at her budget.

Naše finanční vzdělání v číslech

zavedlo iniciativy pro finanční vzdělávání dospělých a dětí. 

GRI 413-1

národních společností EOS

0
se od roku 2020 s ManoMoneta naučilo, jak nakládat s penězi.

dětí

87.000
Jen v hospodářském roce 2022/23 pracovalo s ManoMoneta.

dětí

32.828
Od spuštění použilo materiály ManoMoneta ve výuce.

škol

1.400

Propagace finančních kompetencí a vyhýbání se dluhům

Mezery ve znalostech při nakládání s penězi mohou urychlit předlužení. Z tohoto důvodu podporuje EOS iniciativy finančního vzdělání, zejména pro mladé.
Financial literacy: Learning at an early age about how to handle money properly can protect people from excessive debt later on.

Rozmanitost, rovnost a inkluze

Jakožto mezinárodní skupina podporuje EOS rozmanitost svého osazenstva. Těší nás tedy, když zaměstnanci zakládají komunity a angažují se v nich. Náš Výbor pro rozmanitost a inkluzi (Diversity & Inclusion Board) slouží pro koordinaci iniciativ a poskytování strategického směřování v rámci diverzity.

Domníváme se, že je důležité předávat poznatky o rozmanitosti a inkluzi. V dubnu 2023 jsme na internetové platformě Masterplan spustili iniciativu Breaking Down Barriers & Unconscious Biases: A learning path on Diversity & Inclusion. Ta obsahuje videa, která zaměstnancům zprostředkují význam diverzity a inkluze na pracovišti a pomohou jim vyvinout strategie pro vlídné, úspěšné pracovní prostředí nakloněné integraci. Tento kurz je otevřen pro všechny zaměstnance. Pro manažery a personální pracovníky je povinný. Do online nabídky budou v blízké budoucnosti přidány další workshopy.

Transidentity Guide na podporu inkluze

Komunita Queer@EOS zveřejnila Transidentity Guide ve spolupráci s queer sítí skupiny Otto MORE*. Tento dokument nabízí zaměstnancům pomoc během tranzice (přeměny) a po ní. Transsexuálové z řad zaměstnanců si například mohou jednoduše nechat změnit jméno v systémech skupiny EOS. Tento návod slouží jako zdroj informací pro kolegy a manažery, kteří hledají odpovědi na otázky související s transsexualitou.

Rovnost pohlaví v EOS

osazenstva EOS jsou ženy. (Poznámka: Pohlaví tak, jak je deklarují sami zaměstnanci)

GRI 2-7, 405-1

%

0
Podíl žen v manažerských funkcích ve skupině EOS je 52. (Poznámka: Pohlaví tak, jak je deklarují sami zaměstnanci)

GRI 2-7, 405-1

%

52
zaměstnankyň pracuje v EOS na plný úvazek. U mužů je to 91 %. (Poznámka: Pohlaví tak, jak je deklarují sami zaměstnanci)

GRI 2-7, 405-1

%

80

Oslovení talentů: rozvoj a plánování

Chceme se prezentovat jako atraktivní zaměstnavatel. Chceme si dlouhodobě udržet motivované zaměstnance a nabízet jim růstové příležitosti. S ohledem na to představila skupina EOS četné nabídky a iniciativy. Příkladem je mezinárodní program pro řízení talentů NXT, kde se 92 talentovaným zaměstnancům ze 17 zemí dostává cílené podpory a příležitosti k navazování kontaktů.

EOS má velký zájem na vytváření podmínek pro vlastní iniciativu a prostředí nakloněného ke spolupráci. Celoskupinová učební platforma Masterplan poskytuje zaměstnancům přístup k velkému množství učebních materiálů, které mohou využívat dle svých osobních potřeb. Kolegové mají k celé nabídce přístup z domova a mohou se sami nezávisle vzdělávat. GRI 404-2

Vytváření podmínek pro iniciativu v číslech

Každý zaměstnanec EOS absolvoval v hospodářském roce 2022/23 v průměru. To je téměř o 22 % více než v předchozím roce a o 50 % více než v hospodářském roce 2020/21.

GRI 404-1

 hodin pokročilé výuky

0
EOS se od ledna 2022 zaregistrovalo na výukové platformě Masterplan.

GRI 404-2

zaměstnanců

3.000

Přijímání a udržování talentů

Dejte jim křídla a porostete: EOD spustila řadu programů, které zaměstnancům poskytují příležitost osobního a pracovního růstu.
A man and a woman having a relaxed-looking conversation, as a symbolic image of a corporate culture where employees have autonomy.
validationvalidation

Financial Sustainability

EOS se zasazuje o přísné, závazné standardy odvětví a zásady odpovědnosti. Při oceňování portfolia i při jiných rozhodnutích uplatňuje přísná kritéria.
Dobrá práce a hospodářský růstDobrá práce a hospodářský růst Mír, spravedlnost a silné instituceMír, spravedlnost a silné instituce Partnerství pro cílePartnerství pro cíle

Digitální odpovědnost a kybernetická bezpečnost

Obchodní aktivity skupiny EOS stojí a padají s používáním dat. S daty nakládáme odpovědně a soustavně vylepšujeme své procesy a systémy, abychom je ochránili. Ochraně osobních údajů a zabezpečení informací se ve skupině věnuje zhruba 90 zaměstnanců.

Monitorovací nástroje nám umožňují odhalit útoky včas a zastavit je. Nyní prostřednictvím nového programu „Iron EOS“, odborníci s potřebnými nástroji zajišťují bezpečnost všech společností v jednotlivých zemích. Zavádíme ještě rozsáhlejší mezinárodní systém ochrany. „Iron EOS nám umožní reagovat v celé skupině rychle,“ říká Gunnar Woitack, ředitel pro informační bezpečnost.

Zabezpečení dat v číslech

již obdrželo certifikaci zabezpečení informací (ISO 27001). U jiných společností začaly projekty implementace. ISO 27001 je mezinárodně uznávaný standard zabezpečení informací. Ve všech svých společnostech se EOS navíc řídí pokyny mateřské společnosti, kterou je skupina Otto. Tyto pokyny v zásadě odpovídají ISO 27001.

společností EOS

0
Monitorovací nástroje EOS v hospodářském roce 2022/23 rozpoznaly a napravily (kritických a velmi vážných). Pomohly nám rychle reagovat na hrozby.

útoků

600
Ochranou osobních údajů a zabezpečením informací se v EOS zabývá.

zaměstnanců

90
Od úřadů pro ochranu osobních údajů jsme obdrželi v důsledku stížností dlužníků. Všechny byly shledány neopodstatněnými.

GRI 418-1

požadavků

82

Jak EOS chrání data proti kybernetickým útokům

Ochrana osobních údajů a zabezpečení informací jsou pro EOS hlavní prioritou. Společnost svým celoskupinovým systémem zvyšuje svou kybernetickou odolnost na novou úroveň.
Cybersecurity is a top priority for EOS. To achieve this the company is setting up an international protective shield.

Podnikatelská etika a dodržování zabezpečovacích mechanismů

EOS se zasazuje o přísné, závazné standardy a zásady odpovědnosti pro odvětví vymáhání pohledávek. V zájmu stanovení těchto standardů se aktivně účastníme práce několika evropských inkasních asociací a řady iniciativ. Více se o naší práci v asociacích dozvíte zde. GRI 2-28 

Abychom zdůraznili, jak vážně bereme svou společenskou odpovědnost, zapojili jsme se do iniciativy Global Compact při OSN (UN Global Compact), která firmy na celém světě ponouká k tomu, aby uplatňovaly a podporovaly udržitelné, odpovědné obchodní postupy. Jakožto členská organizace podporujeme 10 zásad OSN ohledně lidských práv, pracovně-právních vztahů, boje proti korupci a ochrany životního prostředí. GRI 2-2.

Skupina EOS disponuje platformou, která nabízí ochranu oznamovatelům nekalých praktik či jiných nežádoucích aktivit a je integrována do mechanismu skupiny Otto. Zaměstnanci, dodavatelé, poskytovatelé služeb či klienti tam mohou oznámit porušení předpisů ve skupině EOS či ve skupině Otto. Tato platforma nám pomáhá ke zlepšování a k řešení stížností. GRI 2-25, 2-26
icon black download

Náš Etický kodex (Code of Conduct): jasná pravidla pro vzájemnou férovost

Pomocí Etického kodexu vytváříme povinná pravidla pro svou každodenní činnost. Definovaná pravidla odpovědného obchodního jednání jsou spolehlivým vodítkem pro naše zaměstnance, klienty, partnery a každý si je může zobrazit na stránkách společností EOS. Etický kodex (Code of Conduct) prochází soustavným vývojem. Počínaje létem 2023 nabídneme zaměstnancům školení, která Etický kodex (Code of Conduct) vysvětlí do větší hloubky. GRI 2-23, 2-24

Compliance v číslech

EOS je členem. Chceme se podílet na utváření podoby našeho odvětví.

GRI 2-28

asociací

0
Pomocí oznamovací platformy EOS bylo podáno.

GRI 2-25

Jelikož se žádný z nich neukázal jako opodstatněný, nebyla přijata žádná opatření.

GRI 2-26

 relevantních podnětů

5
má přístup k Etickému kodexu skupiny.

GRI 205-2

% zaměstnanců EOS

100
V loňském účetním roce bylo v EOS potvrzeno

GRI 205-3

případů korupce.

0
bylo vyhodnoceno riziko korupce.

GRI 205-1

U % operací EOS

100

Zodpovědný odkup portfolií a navazování partnerství

Podnikání v oblasti nesplácených úvěrů vyžaduje značnou odpovědnost. EOS tedy při výběru partnerů a klientů uplatňuje přísná kritéria.

Příkladem je naše spolupráce International Finance Corporation (IFC), největší globální bankou pro rozvoj a dceřinou společností Světové banky. V průběhu tří let EOS investoval ve spolupráci s IFC více než 100 milionů eur do nesplácených úvěrů a nemovitostních portfolií ve východní Evropě, a to v souladu se standardy ESG (Environmental, Social and Governance).

Navíc dbáme na to, aby naše ceny byly udržitelné a vyhovovaly obchodním potřebám a etickým standardům všech zúčastněných stran. Jako součást rodinného podniku, skupiny Otto, uvažujeme v dlouhodobém horizontu a bedlivě zvažujeme všechna rizika.

Obchodní partnery si volíme podle definovaných kritérií a při výběru zohledňujeme odvětvovou listinu zakázaných společností tzv. Black list.

Standardním postupem je ověřování toho, jak naši partneři a společnosti přistupují k lidským právům a otázkám jako praní špinavých peněz, korupce a jiné trestné činy. Dbáme také na to, zda dodržují veškeré sankční seznamy. Navíc nespolupracujeme se společnostmi, které působí v oblasti pornografie či prostituce, hazardních her na internetu, podvodných předplatných či nedůvěryhodných mikropůjček.

V zájmu férového jednání dodavatelů i férového jednání s dodavateli pracuje nyní EOS na Etickém kodexu (Code of Conduct), který zakotvuje SDG a ustanovení německého zákona o prověřování dodavatelského řetězce. GRI 2-23 

Při své práci se řídíme přísnými standardy a očekáváme, že stejně si budou počínat i naši partneři v přeshraničních obchodních aktivitách. Za tímto účelem nabízíme na začátku spolupráce školení a během úvodních procesů navštěvujeme partnery přímo na místě, abychom si udělali jasný obrázek o jejich činnosti.
worldworld

Environmental Protection

Jakožto silná společnost skupiny Otto podporujeme její strategii ochrany klimatu, která se řídí cílem Pařížské dohody zmírnit globální oteplování (nárůst teploty max. do hodnoty 1,5 °C). Společně pak pracujeme na zavedení cílených opatření.
Opatření v oblasti klimatuOpatření v oblasti klimatu

Zmírnění ekologické zátěže

(Reduction of Environmental Footprint) 

Cíl opírající se o vědu

Společně se skupinou Otto pracuje EOS na dlouhodobém cíli snížit emise. Skupina Otto momentálně pracuje na klimatickém cíli založeném na vědeckých poznatcích (Science Based Targets Initiative, SBTi). Společná strategie ochrany klimatu velí v plném rozsahu splnit cíl Pařížské dohody snížit oteplení planety na 1,5 °C. Náš původní cíl klimatické neutrality do roku 2030 je při rozvoji této strategie zohledněn a stane se součástí budoucího SBT. 

Projekty pro životní prostředí

Ve spolupráci se společností atmosfair, která nabízí kompenzace uhlíkových emisí, vykompenzovala EOS emise CO2 spojené se služebními cestami od roku 2021. V této souvislosti podporuje projekt malých bioplynových stanic v Nepálu, který tamním domácnostem zajišťuje energii z ekologických zdrojů. Projekt byl schválen Mechanismem čistého rozvoje (Clean Development Mechanism, CDM) Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) a  Zlatým standardem pro globální cíle („Gold Standard for the Global Goals“)  Swiss Gold Standard Foundation.

V zájmu ochrany životního prostředí sázela EOS v roce 2022 stromy. V celoskupinové kampani byli zaměstnanci požádáni, aby uvedli, co pro udržitelnost dělají ve svém soukromí. Skupina EOS jim poděkovala vysázením 500 stromů původních druhů ve spolupráci s organizací Bergwaldprojekt e.V. V příštím účetní roce má tato kampaň pokračovat.

Francouzská EOS sází stromy každé tři měsíce v rámci iniciativy „Planton des arbres“. Za každého zaměstnance nově přijatého během čtvrtletí a za každý odpracovaný rok stávajících zaměstnanců je vysázen jeden strom. Loni francouzská EOS vysázela více než 200 stromů.

 • Jak integrovat udržitelnost do společnosti

  Udržitelnost je pro EOS základní prioritou. Hodláme integrovat řízení udržitelnosti a implementovat související cíle v celé společnosti. Celkovou odpovědnost za veškeré záležitosti související s udržitelností nese ve skupině EOS její CEO. Provozní odpovědnost za implementaci má oddělení firemního rozvoje (Corporate Development, CD). To každého půl roku informuje představenstvo o aktivitách souvisejících s udržitelností a o plnění cílů.

  Tým CD má za úkol komunikaci uvnitř společnosti a spolupracuje s řadou jiných oddělení (např. Corporate Compliance, Group HR) a národních společností. Z jejich společného úsilí vzešla první analýza významnosti, kterou používáme jako rámec své strategie udržitelnosti. Snažíme se každý den zlepšovat a průběžně vyvíjíme strategicky relevantní klíčové ukazatele výkonnosti, iniciativy a opatření, které následně schvaluje představenstvo. GRI 2-12, 2-13, 2-17
 • GRI Content Index zpráva o udržitelnosti 2022/23

  Prohlášení
  Společnost EOS vykázala uvedené informace za období od 1. března 2022 do 28. února 2023 s odkazem na standardy GRI.

 • GRI Content
  2-1 Organizational details EOS Holding GmbH is a 100% subsidiary of the Otto GmbH & Co. KG with headquarters in Hamburg, Germany.

  More information: About this section
  More information: Details on the fiscal year
  2-2 Entities included in the organization’s sustainability reporting Please see: About this section
  2-3 Reporting period, frequency and contact point The combined Annual Report & Sustainability Report of the EOS Group covers the fiscal year 2022/23 from 1 March 2022 to 28 February 2023 and will be published annually from now on. The report was published in July 2023.

  More information: About this section
  More information: Changing finances for the better

  For contact details please see our Corporate Responsibility section on our company website
  2-6 Activities, value chain and other business relationships Please see: Changing finances for the better
  2-7 Employees Please see: HR-Table in the sustainability section

  The figures are presented in headcount and compiled as of the end of the business year (28 February) unless otherwise stated.
  2-8 Workers who are not employees Please see: HR-Table in the sustainability section

  Common types of work performed by these workers include administrative tasks, IT support and marketing services.

  The figure is presented in headcount and compiled as of the end of the business year (28 February).
  2-9 Governance structures and composition Please see: Interview with the EOS Board
  2-12 Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts More information: Our sustainability management
  2-13 Delegation of responsibility for managing impacts  More information: Our sustainability management
  2-14 Role of the highest governance body in sustainability reporting The Board of Directors has reviewed and approved the information in this report, including the material issues discovered in the materiality assessment.
  2-15 Conflicts of interest The issue of conflicts of interests is addressed in the Code of Conduct, which is publicly available on the company website and within this report.

  More information: Our Code of Conduct
  2-17 Collective knowledge of the highest governance body Please see: Our sustainability management
  2-22 Statement on sustainability development strategy Please see: Foreword from our CEO
  2-23 Policy commitments At EOS we have multiple policies regarding responsible business conduct, including our Code of Conduct and our policy regarding Ethical Debtor Management, all of which are approved by our board of directors. EOS is a signatory to the UN Global Compact (UNGC). We follow the framework for implementation to monitor and enforce universal principles in the areas of human rights, labor, the environment, and anti-corruption as laid out in our public Code of Conduct. Our conduct is based on integrity and compliance with laws, regulations and the Universal Declaration of Human Rights. In following the tradition of our parent company, the Otto Group, we are committed to take action against any kind of human rights violations. This includes our self-imposed requirement to work only with partners and clients who pass our business partner checks and in places with no indications of human rights violations. Furthermore, we are committed to fair treatment of our stakeholders, especially defaulted payers.

  In addition, please see: Our Code of Conduct: Clear rules for fairness toward one other 
  and Global responsibility: The UN Global Compact as well as Business Ethics & Safeguard Compliance and Responsible Acquisition of Portfolios & Partnerships
  2-24 Embedding policy commitments In order to ensure coordinated and targeted action within the EOS Group, we have issued guidelines for all employees. The guidelines contain binding framework requirements for a defined scope. They are based on applicable laws, corporate principles and strategic objectives.

  Group-wide guidelines are drawn up by departments with functional responsibility. Adherence to the guidelines and group requirements is monitored by the Compliance Department. Each group guideline must be approved and signed by the EOS Board. In addition, acknowledgement of all managing directors within the EOS Group must be obtained and documented. The group-wide compliance network communicates the policy throughout the organization and provides training on its application.

  The group-wide guidelines of our parent company Otto Group also apply to the EOS Group. These guidelines are directly applicable and require only acknowledgement of the managing directors before they are communicated to the organization.

  Please refer to Our Code of Conduct: Clear rules for fairness toward one other
  2-25 Processes to remediate negative impacts We at EOS have formulated a clear commitment in the Code of Conduct to ensure compliance and to address all grievances we receive through numerous channels, including our own group-wide whistleblowing hotline. We continuously work on the remediation of negative impacts by taking action wherever necessary. Therefore, we have development a structured process to handle grievances and any report received.  
  We take confidentiality seriously by treating the reports received and the identity of persons providing information with the highest discretion. In every case, we document the correct processing of all reports received.
  Our whistleblowing portal is publicly available through every local company website. When submitting a report, the whistleblower can decide whether to provide their clear name and whether the report should be submitted to EOS and the Otto Group jointly or to the Otto Group only.
  The whistleblower is able to set-up a PostBox on the platform so we can provide prompt feedback and interact with the person while ensuring anonymity. If no PostBox is set up, no feedback and inquiry can be made directly. 
  After receiving the report, we apply clear criteria (severity, complexity, functional level) and determine the compliance relevance on a case-by-case basis. Further, we decide whether a report can be processed by the local compliance organization and whether local clarification work must be carried out directly by the central compliance organization.
  We ensure that compliant-relevant issues are handled carefully and result in the implementation of remediation plans as needed. In the case of serious allegations, an ad-hoc report is sent to the CEO and the EOS Group management member responsible for the national company and to the Otto Group. In the case of minor offenses, the cases are handled by the Compliance Organization. The Executive Board is informed as part of the consolidated regular reporting.

  In addition, please see Business Ethics & Safeguard Compliance
  2-26 Mechanisms for seeking advice and raising concerns It is in the interest of all of us to safeguard the reputation of EOS and to prevent compliance issues from arising. Therefore, we are committed to fair and responsible business conduct and have formulated overarching guidelines in our Code of Conduct. To ensure that individuals are able to raise concerns about our business conduct, we have published the access to our whistleblowing system on every company website and encourage not only employees, but also business partners and customers to report any violations of our business conduct. 
  We take reports about violations of compliance and business conduct seriously, investigate them and take appropriate measures - also beyond our company. Only if we know about infringements can we act to prevent future risks and to ensure the compliance with our standards. 
  Furthermore, we enable our business partners to implement our organizational policies and practices for responsible business conduct by publishing the Code of Conduct on our company website and providing additional guidance. By establishing business relations with EOS, our suppliers commit themselves to compliance with laws and our standards.

  In addition, please refer to Business Ethics & Safeguard Compliance
  2-28 Membership associations For the list of membership associations, please see the final version of the sustainability section Association work for high standards.
  2-29 Approach to stakeholder engagement Please see: Materiality analysis
  2-30 Collective bargaining agreements Share of employees covered by collective bargaining agreements as of 28 February 2022/23: 40%

  The above-mentioned figure refers to agreements between employee representatives and EOS. For all other employees, there are individual agreements with the employer.
  3-1 Process to determine material topics Please see: Materiality analysis
  3-2 List of material topics Please see: Our material topics
  201-1 Direct economic value generated and distributed Please see: The financial year at a glance
  205-1 Operations assessed for risks related to corruption 100% of EOS operations are assessed for risks related to corruption. 

  More information: Compliance in figures 
  205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 100% of employees had direct access to the Code of Conduct or Anti-Corruption policies during the reporting period 2022/23. 

  More information: Compliance in figures
  205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken Confirmed incidents of corruption: 2020/21: 0; 2021/22: 0; 2022/23: 0. 

  More information: Compliance in figures 
  401-1 New employee hires and employee turnover Please see: HR-Table in the sustainability section
  401-3 Parental leave Please see: HR-Table in the sustainability section

  Please note: The figure contains multiple entries for absences spanning more than one fiscal year.
  404-1 Average hours of training per year per employee Average hours of training per employee: 2020/21: 20.0; 2021/22: 25.5; 2022/23: 31.2.

  More information: Empowerment in figures
  404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs Please see: Empowerment in figures
  405-1 Diversity of governance bodies and employees Please see: HR-Table in the sustainability section

  Please note: Gender as indicated by the employees themselves. In the reporting year, fewer than five (5) employees did not assign themselves to either of the two binary genders and therefore are not shown for data protection reasons.

  Please note: Management is defined as staff with responsibility for leading people (including call center supervisors, team leaders, line managers, etc.)
  413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs Please see: Social Impact through Financial Literacy
  418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data Requests received by data protection supervisory authorities following debtor complaints 2022/23: 82; of those substantiated: 0.

  More information: Data security in figures
Zprávy PDF
K červenci 2023 
Vykazovací období: 1. března 2022 až 28. února 2023 

Disclaimer