EOS a Global Compact: společenská odpovědnost pro pokročilé.

Společenská angažovanost není pro EOS novinkou. Přihlášením se k iniciativě OSN Global Compact však toto téma ve skupině dostává specifický strategický směr. Jak lze cíle iniciativy vnést do naší obchodní činnosti, si přečtete v rozhovoru se dvěma odbornicemi na compliance.

ČasČas
 • Skupina EOS se v roce 2021 připojila k iniciativě Global Compact, globální iniciativě pro udržitelnost pod záštitou OSN.
 • Tento krok výrazně zrychlil začleňování společenské odpovědnosti do firemní kultury EOS.
 • EOS nyní analyzuje své možnost a potenciál, jak přispět k cílům této iniciativy, aby mohl v další fázi formulovat své vlastní cíle a zahrnul je do strategii společenské odpovědnosti.

Přístupem k iniciativě OSN Global Impact v roce 2021 EOS potvrdil své úsilí měnit svět k lepšímu alespoň ve své oblasti působnosti. K iniciativě OSN se již přihlásilo přes 16 000 společností z více než 160 zemí, které se zavázaly, že budou přispívat ke zlepšování stavu světa ve třech oblastech: životní prostředí, společenské otázky a kvalita řízení společnosti (Environment, Social a Governance nebo-li ESG).

Způsob, jakým členové uvádějí tyto cíle do praxe, se může zásadně lišit. Pouhé přistoupení k iniciativě je to nejmenší. Na samém začátku musí každý nový člen odvodit z principů iniciativy své vlastní cíle a formovat je v závaznou strategii společenské odpovědnosti (Corporate Responsibility, CR). EOS nyní tímto procesem prochází a analyzuje, kde a jak by mohla působit. O tom i o dalším postupu nám v rozhovoru prozradily více Alisha Kumar a Sibylle Weingart z oddělení compliance.

EOS a Global Compact: Alisha Kumar a Sibylle Weingart konzultují strategii společenské odpovědnosti EOS.

Jak již EOS z hlediska CR funguje?

Sibylle: Zakládající rodina Otto  dávala vždy důrazně najevo, že jsou pro ni etické hodnoty podnikání zásadní.V tom smyslu, že ve svém oboru podnikání uplatňujeme společenskou odpovědnost uvnitř i navenek. EOS si v posledním roce definoval čtyři akční oblasti, na které se chce zaměřovat: odpovědné inkaso, společný pokrok, finanční udržitelnost a ochrana životního prostředí. Pro interní účely navíc máme například Etický kodex, který zaměstnancům slouží jako vodítko. Pro všechny zainteresované strany je to spolehlivý referenční zdroj, ze kterého mohou při svých interakcích s EOS čerpat.  

Alisha: To, že se EOS cítí odpovědný za své zaměstnance, bylo patrné zejména během kovidové pandemie. Všichni jsme závratnou rychlostí museli začít pracovat z domova. Abychom chránili zdraví zaměstnanců, přijímali jsme často přísnější nařízení než bylo ze zákona nutné. Také rovnováha mezi prací a rodinou měla velkou prioritu, například díky flexibilní pracovní době. Naši specialisté si navíc mohou pracovní dobu dočasně zkrátit, pokud to jejich osobní situace vyžaduje. EOS tak všem, kteří o to stojí, umožňuje, aby se práce přizpůsobila jejich aktuální situaci, nikoli naopak. 
EOS a Global Compact: Sibylle Weingart, ředitelka compliance ve skupině EOS
Členství v iniciativě OSN Global Compact vytváří podmínky pro to, abychom z hodnot, které již tak vyznáváme, nyní odvodili přesvědčivější strategii společenské odpovědnosti.
Sibylle Weingart,
ředitelka compliance ve skupině EOS

Jaké nové impulsy očekáváte od členství v iniciativě Global Compact?

Sibylle: Členství v iniciativě OSN Global Compact vytváří podmínky pro to, abychom z hodnot, které již tak vyznáváme, nyní odvodili přesvědčivější strategii společenské odpovědnosti. Vezměme si třeba rozmanitost: Z popudu zaměstnanců se v EOS v posledních letech již vytvořily sítě jako Queer@EOS a Female Empowerment Network W:isible, které dávají problematice rozmanitosti v naší skupině konkrétní tvář.

Aby se všem těmto snahám dostalo strategického směru, vytvořil EOS nedávno Výbor pro rozmanitost a inkluzi, na jehož činnosti se podílí také vedení společnosti. Dnes je totiž nad slunce jasné, že rozmanitá, inkluzivní firemní kultura s sebou nese řadu výhod – vyšší produktivitu zaměstnanců, klesající fluktuaci či rozhodující konkurenční výhodu při lákání nových talentů.

Cíle udržitelného rozvoje: 17 cílů pro udržitelný svět

S Agendou 2030 si Organizace spojených národů stanovila jízdní řád pro naši budoucnost. Agenda zakotvuje 17 (SDG) cílů udržitelnosti, které se neorientují pouze na občanskou společnost, nýbrž také na vlády a hospodářský sektor:

 • Cíl č. 1: Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě.
 • Cíl č. 2: Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství.
 • Cíl č. 3: Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku.
 • Cíl č. 4: Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny.
 • Cíl č. 5: Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek.
 • Cíl č. 6: Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi.
 • Cíl č. 7: Zajistit všem přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie.
 • Cíl č. 8: Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny.
 • Cíl č. 9: Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace.
 • Cíl č. 10: Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi.
 • Cíl č. 11: Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce.
 • Cíl č. 12: Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu.
 • Cíl č. 13: Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů.
 • Cíl č. 14: Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje.
 • Cíl č. 15: Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity.
 • Cíl č. 16: Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních.
 • Cíl č. 17: Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování.

V otázkách rozmanitosti a zapojení zaměstnanců do rozhodování má EOS výborně nakročeno. Jak to vypadá s dalšími cíli Global Compact?

Alisha: Iniciativa OSN Global Compact si vytyčila 17 cílů udržitelnosti, tzv. cíle udržitelného rozvoje. Nemělo by valného smyslu, kdyby se naše společnost chtěla věnovat všem 17 cílům současně. Každá společnost a každé odvětví má jiné páky, jež může nasadit při cestě za celkovým cílem, kterým je udržitelný, spravedlivý svět. Z tohoto důvodu jsme nejprve analyzovali, kde můžeme jako poskytovatel finančních služeb prospět nejvíce.
EOS a Global Compact: Alisha Kumar, pracovnice oddělení dodržování předpisů skupiny EOS
Musíme si položit otázku, jak můžeme pracovat ekologicky udržitelnějším způsobem, zejména pokud jde o spotřebu elektřiny, používání technologií, spotřebu energie serverů nebo nutnost služebních cest.
Alisha Kumar,
pracovnice oddělení compliance Skupiny EOS

Co z analýzy vyplynulo?

Sibylle: Vzhledem k odvětví, ve kterém pracujeme, je první cíl č. 1, boj proti chudobě, přirozeně na prvním místě našeho seznamu. Bylo by například velice zajímavé zabývat se otázkou, kolik dnes vlastně člověk musí vydělávat, aby naplnil své základní potřeby. K tomu se řadí cíl č. 4, kvalitní vzdělávání, neboť lepší finanční vzdělávání je osvědčeným prostředkem k řešení nadměrného zadlužení společnosti. V této souvislosti má nadace finlit společnosti EOS dobré zkušenosti s výukou žáků základních škol o správném nakládání s penězi. Interně se pak zaměřujeme na cíle tři a pět, tedy zdraví, duševní pohodu a rovnost pohlaví.

Alisha: Ačkoli jako poskytovatel finančních služeb založený na technologiích nezanechávají obchodní aktivity EOS příliš velkou ekologickou stopu, věříme, že by měl každý přispět svým dílem, bez ohledu na to, jak velkým. Proto je součástí naší agendy také SDG 13 – ochrana klimatu – který také hraje významnou roli v obecném kontextu Skupiny Otto. EOS spolupracuje se svou mateřskou společností Otto Group na tom, aby byl do roku 2030 uhlíkově neutrální. Musíme si proto položit otázku, jak můžeme pracovat ekologicky udržitelnějším způsobem. zejména s ohledem na spotřebu elektřiny, využití technologií, spotřebu energie serverů nebo nutnost služebních cest.
EOS a Global Compact: Alisha Kumar a Sibylle Weingart pracují na celoskupinovém harmonogramu společenské odpovědnosti.

Co bude dále?

Sibylle: V dalším kroku musíme z cílů OSN odvodit své vlastní cíle a odpovídajícím způsobem upravit stávající iniciativy v oblasti společenské odpovědnosti (CR). Navenek jde například o respekt při jednání se spotřebiteli a jejich daty. Interně se to týká témat jako pracoviště bez diskriminace, férová odměna či rovnováha mezi prací a soukromím. 

Dalším krokem je odvozování vlastních cílů z deklarovaných cílů OSN a odpovídajícím způsobem s nimi sladit naše stávající iniciativy společenské odpovědnosti. Externě by to například znamenalo zodpovědnější interakci se spotřebiteli a zacházení s jejich údaji. Interně bychom se pak měli zabývat otázkami, jako je nediskriminační pracoviště, spravedlivé odměňování nebo rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.

Alisha: Když došlo na identifikaci našich priorit, měli jsme podporu od poradenské firmy :response, která pomáhala také Skupině Otto v tomto procesu a ví, na co si dát pozor. Dale chceme ve spolupráci s mnoha odděleními  společnosti formulovat konkrétní cíle, na základě kterých vytvoříme komplexní harmonogram s odpovídajícími opatřeními pro příštích několik let. Jen tak se cíle, které si stanovíme, stanou závaznými a jen tak budeme moci v konečném důsledku měřit i úspěšnost naší strategie CR.

Co znamená výraz „společenská odpovědnost“ pro vás osobně?

Alisha: Není to jen EOS jako společnost, která se snaží fungovat udržitelně a být společensky přínosná; jde o každého z nás, jak jsme nápomocní v tomto procesu tím, jak chápeme naše společné hodnoty. Nechci se řídit těmito hodnotami jen jako soukromá osoba ve svém životě; chci je také ukotvit a začlenit do své profesní i privátní sféry. Jako mladá žena s multikulturními kořeny vnímám diverzitu jako jeden z klíčových problémů, který by již neměl fungovat jako „je dobré mít“, ale musí být nedílnou součástí firemní kultury. Dalším důležitým cílem je podle mého názoru transparentní vyjasnění a odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů.

Sibylle: Pro mě je společenská odpovědnost mnohem víc než jen myšlení řízené ESG v rámci firemní strategie. Jako lidské bytosti i jako společnost se musíme podívat na důsledky, které bude mít naše jednání i pro budoucí generace. To znamená zabývat se těmito problémy poctivě a transparentně a identifikovat negativní dopady, které můžeme mít na společnost. Myslím si, že v tomto ohledu EOS dělá důležitý krok vpřed s vlastní rozšířenou strategií CR a komplexním harmonogramem konkrétních kroků na léta dopředu.
Photo credits: Sven Wied

Sdělte nám své podněty k iniciativě OSN Global Compact!

Sabrina Ebeling, People Lead Corporate Communications & Marketing at EOS

Sabrina Ebeling
Corporate Communications & Marketing

Telefon: +49 40 2850-1480

s.ebeling@eos-solutions.com