Slovníček.

Jednoduché vysvětlení složitých pojmů. Víme, že spousty finančních pojmů jsou těžko uchopitelné. Proto jsme si dali tu práci, abychom vám je přiblížili. Pokud i přesto narazíte na něco, co vám není jasné, obraťte se na nás: rádi vám pomůžeme.

 • Jedná se o písemné prohlášení dlužníka, kterým uznává svůj dluh. Za uznání dluhu se rovněž považuje částečná úhrada dluhu či placení úroků. Uznání dluhu je v některých případech předpokladem pro to, aby byl věřitel ochoten jednat o splácení takového dluhu ve splátkách.

 • Osoba, která na sebe písemně převezme povinnost uspokojit pohledávku věřitele v případě, že dlužník pohledávku řádně neuspokojí (tj. ručitel je po výzvě věřitele povinen pohledávku splnit namísto dlužníka).

 • Jedná se o smluvní převod pohledávky z původního věřitele na třetí osobu, a to i bez souhlasu dlužníka. Postoupením pohledávky nabývá nový věřitel veškerá práva s pohledávkou spojená, včetně jejího zajištění a příslušenství. Na existenci nebo vlastnosti pohledávky nemá postoupení vliv – trvá v původní výši a obsahu.

   

 • Nucený výkon rozhodnutí prováděný soudním exekutorem, pokud dlužník dobrovolně nesplní věřiteli pohledávku přiznanou vykonatelným rozhodnutím. Soudní exekutor je oprávněn zabavit a zpeněžit movité (např. automobil) i nemovité věci (např. dům), zabavit peněžní prostředky na účtu nebo část mzdy dlužníka, to vše za účelem uspokojení pohledávky věřitele. Kromě nákladů předchozího řízení, v rámci kterého byla pohledávka věřiteli přiznána, je dlužník v rámci exekučního řízení rovněž povinen uhradit náklady exekučního řízení (částka se vždy odvíjí od výše samotné pohledávky).

 • Směnečné rukojemství (ručení) – ručitel (avalista) se v konkrétní směnce zaváže zaplatit dluh za směnečného dlužníka (zpravidla výstavce směnky) v případě, že ho směnečný dlužník neuhradí sám.

   

 • Státem pověřená osoba, která provádí podle zákonných pravidel nucený výkon vykonatelných rozhodnutí (např. soudního rozhodnutí přiznávajícího věřiteli právo na úhradu určité částky), které nebyly dlužníky dobrovolně splněny.

 • Je cenný papír vydaný ve formě na řad nebo na jméno. Jedná se o příkaz vydaný jednou stranou druhé k zaplacení určité částky signatární nebo třetí straně. Příkladem směnky je šek, na kterém držitel účtu přikazuje své bance zaplacení určité částky držiteli.

 • Zpravidla písemný dokument, kterým se dlužník nechá v jím určeném rozsahu zastoupit třetí osobou (např. advokátem) k určitému jednání, například za účelem jednání s inkasní agenturou.

 • Zpravidla písemný dokument, kterým se věřitel nechá v jím určeném rozsahu zastoupit inkasní agenturou k jednáním spojeným s vymáháním věřitelových pohledávek za dlužníky.

 • Úpadek dlužníka – stav, kdy dlužník (i) má více věřitelů, (ii) vůči těmto věřitelům má peněžité závazky (dluhy) po dobu delší než 30 dnů po splatnosti, a (iii) tyto závazky není schopen plnit. Tato forma úpadku se nazývá platební neschopnost. Pokud je dlužník právnickou či podnikající fyzickou osobu může být v úpadku rovněž ve formě předlužení, a to za podmínky, že má více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.         

   

 • Zvláštní soudní řízení, v rámci kterého je řešen dlužníkův úpadek (popř. hrozící úpadek), a jehož cílem je dosáhnout majetkového uspořádání mezi větším počtem dlužníkových věřitelů.

 • Osoba oprávněná požadovat po dlužníkovi (zpravidla peněžní) plnění – pohledávku – vzniklé ve většině případů z titulu uzavřené smlouvy, které je dlužník povinen věřiteli podle takové smlouvy uhradit.

 • Společnost, která se zabývá vymáháním pohledávek, a to jak pohledávek vlastních (včetně pohledávek postoupených inkasní agentuře na základě smlouvy o postoupení), tak i pohledávek svých klientů, které vymáhá na základě plné moci udělené jí jejími klienty.

NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIE

Na naší stránce používáme soubory cookie, abychom vám dopřáli co nejlepší uživatelský zážitek Patří k nim soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování stránky, dále soubory potřebné pro anonymní statistické vyhodnocování, soubory využívané pro uživatelské pohodlí a soubory, které zajišťují, aby obsah odpovídal vašim zájmům. Je na vás, zda povolíte používání souborů cookie pro účely statistiky, pohodlí a marketingu. Svůj souhlas můžete kdykoli změnit či stáhnout kliknutím na tlačítko Change Cookies (Změnit soubory cookie) ve spodní části stránky. Další informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Nezbytné

Používáme nezbytné soubory cookie. Tyto soubory jsou nezbytné pro provozování a základní funkce stránky. Umožňují zejména fungování zabezpečovacích prvků na naší stránce. O tom, které soubory cookie používáme, se dočtete zde.

Pohodlí

Pokud povolíte soubory cookie zvyšující pohodlí, usnadní se vám používání stránky. Pokud ji navštívíte znovu a budete chtít využít naše služby, stránka automaticky rozpozná, že už jste ji navštívili, a zadané údaje a nastavení budou automaticky použity, abyste je nemuseli zadávat znovu. Nebudete tak muset pokaždé zadávat své uživatelské údaje, nýbrž využijete ty, které už jste zadali dříve.
O tom, které soubory cookie používáme, se dočtete zde.

Statistiky

Používáme statistické soubory cookie ke zlepšení nabídky, průběžné optimalizaci stránky a zajištění toho, aby její podoba odpovídala potřebám návštěvníků.
Za tímto účelem shromažďujeme anonymizované údaje pro statistiku a analytiku, abychom kupříkladu určili návštěvnost stránky a uživatelské chování a dále přizpůsobili a zlepšili obsah a uživatelský zážitek.
O tom, které soubory cookie používáme, se dočtete zde.

Marketing

Marketingové soubory cookie používáme, abychom vám při návštěvě stránky poskytli relevantní obsah založený na vašich zájmech. 
O tom, které soubory cookie používáme, se dočtete zde.