Stručné reklamační podmínky

Stručné reklamační podmínky

1.1
Tato pravidla obsahují hlavní zásady a postupy reklamačního procesu souvisejícího se zprostředkováním spotřebitelských úvěrů ze strany Společnosti. Tato pravidla se neuplatní pro vyřizování stížností (reklamací), které směřují vůči činnostem Společnosti odlišným od zprostředkování spotřebitelských úvěrů.

1.2    
Stížnost (reklamace) musí mít písemnou podobu, být adresována Společnosti a obsahovat alespoň následující: (i) označení, že se jedná o stížnost (reklamaci), (ii) identifikační údaje dotčené osoby – jméno, příjmení, bydliště, kontaktní adresu, (iii) předmět stížnosti (reklamace) – vylíčení skutečností, na jejichž základě je stížnost (reklamace) podávána a doložení veškerých dostupných relevantních důkazů, (iv) uvedení, čeho se dotčená osoba domáhá, a (v) datum a podpis dotčené osoby.

1.3        
Pokud nebude stížnost (reklamace) splňovat dané náležitosti a nebude dotčenou osobou doplněna ani ve Společností stanovené lhůtě, je Společnost oprávněna stížnost (reklamaci) odmítnout. Pokud bude stížnost (reklamace) splňovat všechny náležitosti, přistoupí Společnost k vyřízení stížnosti (reklamace).

1.4        
Pokud se podaná stížnost (reklamace) bude vztahovat přímo k činnosti poskytovatele spotřebitelského úvěru, zajistí Společnost její neprodlené předání příslušnému poskytovateli spotřebitelského úvěru a dotčenou osobu o tom, že příslušným k vyřízení stížnosti (reklamace) je poskytovatel spotřebitelského úvěru.

1.5        
Společnost rozhodne o stížnosti (reklamaci) tak, že pokud na straně Společnosti:

a) došlo k ve stížnosti (reklamaci) tvrzenému porušení obecně závazných právních předpisů způsobem, stížnost (reklamaci) uzná, nebo

b) došlo k ve stížnosti (reklamaci) tvrzenému porušení obecně závazných právních předpisů, avšak ne v celém rozsahu, stížnost (reklamaci) z příslušné části uzná a zbytek zamítne, nebo

c)  nedošlo k žádnému ve stížnosti (reklamaci) tvrzenému porušení obecně závazných právních předpisů, stížnost (reklamaci) zamítne.

1.6        
Společnost vyřídí stížnost (reklamaci) nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení a v této lhůtě odešle dotčené osobě písemné vyjádření. Do této lhůty se nezapočítává doba, ve které Společnost vyzvala dotčenou osobu k doplnění stížnosti či reklamace.

Cookie Settings

We use cookies on our website to enable you to have the best possible website visit. These include cookies that are necessary for the operation of the website, those that are only used for anonymous statistical purposes, cookies that are used for comfort settings and cookies that are used to provide you with personalized, interest-based content. You can decide yourself whether you want to allow the use of statistics, comfort, and marketing cookies. In addition, you can change/withdraw your consent at any time by clicking on the Change Cookies settings on the bottom of the website. Further information can be found in our Privacy Policy.

Necessary

We use necessary cookies. These cookies are necessary for the operation and the basic functions of the website. In particular, they enable the security-relevant functioning of our website.
You can read about which cookies we use here.

Comfort

If you allow comfort cookies, we can make use of our site easier for you. If you visit our website again to use our services, it will automatically be recognized that you already visited us and the entries and settings you made will automatically be recognized so that you do not have to enter them again. For example, through this, you will not have to reenter your user data every time, but rather you can access the data already entered when you visit the website again.
You can read about which cookies we use here

Statistics

We use statistical cookies to improve our offering and ensure a needs-based design and the continuous optimization of our website. 
For this, we collect anonymized data for statistics and analytics, for example, to determine site traffic and user behavior and to adapt and improve our content and the website experience. 
You can read about which cookies we use here

Marketing

We use marketing cookies so that we can provide you with relevant and interest-based content when you visit our website.  
You can read about which cookies we use here.