A younger woman talks to a sitting woman in front of a laptop

Start a career. Not just a job.

Create the future with us.

We want to change the future for the better and make a difference through our day-to-day work. We have formulated this in our claim and purpose: Changing finances for the better. This is what drives us, day after day. And we are always seeking the best talent to help defaulting payers settle their bills in a smart way that meets their particular needs. We therefore welcome you with open arms, all you business consultants and creative technologists, strategists and scrum masters, financial specialists and call center experts. Whether you’re a thinker, a doer, or someone who thinks outside the box, our doors are open to you. Because we know that only by working together can we change the finances of our customers and defaulting payers for the better.

Sounds like you? Get in touch.

EOS. Changing finances for the better.

What drives us at EOS? What is it that our more than 6,000 employees give their best for every single day? Our answer: Changing finances for the better. This is what we are committed to. And this aspiration is part of our DNA. 

Our Values.

Illustrated rocket in green shades takes off

We're business people doing people business.

Through this commitment we want to make clear that the work we do on a daily basis changes people’s lives in ways great and small. We make sure that the financial situation of our customers, and of defaulting payers, changes for the better. 

Join the team
Illustrated painting depicting a heart with a man standing in front of it looking at it

Our heartbeat

Our heartbeat provides the framework for the way we work with one another. The aim is to quickly respond to new developments, assume personal responsibility, and operate in a more interconnected way. This is how you create a culture of entrepreneurial thought and action. The seven principles that help us navigate this process are: Be courageous, Trust, Love to learn, Strive for excellence, Embrace change, Walk your talk und Share your knowledge. 

Join the team

Ochrana osobních údajů zájemců o zaměstnání

Ochrana osobních údajů zájemců o zaměstnání (nebo o spolupráci) ve společnosti EOS KSI Česká republika, s.r.o. („Společnost“)

S osobními údaji Společnost nakládá výhradně v souladu s platnými právními předpisy. Níže uvedené informace přibližují, jakými principy se řídí zajišťování ochrany vašich osobních údajů, pokud se chcete ucházet o zaměstnání v rámci Společnosti nebo se Společností jinak spolupracovat.

Tyto zvláštní zásady ochrany osobních údajů zájemců o zaměstnání ve Společnosti, případně podnikajících fyzických osob, které chtějí se Společností spolupracovat („zájemce“), navazují na obecné Zásady ochrany osobních údajů ve Společnosti.

Ve vztahu k osobním údajům zájemců Společnost vystupuje jako správce osobních údajů.

1.  DŮLEŽITÉ KONTAKTY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Viz Zásady ochrany osobních údajů ve Společnosti

2.  ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ
Účel zpracování osobních údajů zájemců je dán zejména nutností provést výběrové řízení se zájemci a zájemcům vybraným v rámci výběrového řízení Společností zajistit přípravu pracovních smluv nebo dohod o práci konané mimo pracovní poměr (včetně všech souvisejících dokumentů) před jejich uzavřením.  
 
Vzhledem k výše uvedenému účelu Společnost nepotřebuje k takovému zpracování osobních údajů souhlas zájemce.
 
Odesláním e-mailu se životopisem, motivačním dopisem nebo jiným dokumentem s osobními údaji zájemce na e-mailovou adresu hr@eos-ksi.cz dává zájemce svůj souhlas s tím, aby Společnost zpracovávala poskytnuté osobní údaje zájemce i v seznamu nevhodných nebo neúspěšných zájemců pro případ, že by se zájemcem neuzavřela pracovní (nebo obdobný) poměr nebo nezačala jinak spolupracovat.
 
Tento souhlas může zájemce vůči Společnosti kdykoliv odvolat, a to zasláním žádosti na e-mailovou adresu hr@eos-ksi.cz.
 

3.  PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ
Právní základ zpracovávání osobních údajů zájemců (identifikačních a kontaktních údajů a údajů o počtu exekucí) je dán na základě článku 6 odst. 1 písm. a) [souhlas], písm. b) [splnění smlouvy nebo jednání před jejím uzavřením] nebo písm. f) [oprávněné zájmy Společnosti] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

4.  OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPOLEČNOSTI PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ
Jak vyplývá z bodu 2. výše (Účely zpracování osobních údajů zájemců) zpracovává Společnost osobní údaje zájemců zejména za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením pracovní smlouvy nebo jiné dohody (včetně provedení výběrového řízení) a dále, aby zajistila ochranu práv a právem chráněných zájmů jak vlastních, tak i případně dalších třetích stran; toto zpracování se uskutečňuje na základě tzv. oprávněného zájmu a Společnost je oprávněna provádět jej i bez souhlasu zájemce.
 
Příklady zpracování osobních údajů zájemce z titulu oprávněného zájmu:
(a)        příprava dokumentace týkající se pracovního poměru zájemce – zpracování osobních údajů, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh takové dokumentace;
(b)        prověření zájemce na sociálních sítích a internetu a v Centrální evidenci exekucí;
(c)        kontaktování zájemce prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiným obvyklým způsobem;
(d)        zpracování analýz nad agregovanými (a anonymizovanými) daty pro historické a statistické účely.

5.  KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ, KTERÉ SPOLEĆNOST ZPRACOVÁVÁ
Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), podpis – u podnikající fyzické osoby také daňové identifikační číslo a IČ.

 Kontaktní údaje – především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace.

Údaj o počtu exekucí – údaj o počtu exekucí zájemce.

Zvláštní kategorie osobních údajů – údaje o zdravotním stavu jsou zpracovávány pouze v rámci specifických situací, a to vždy pouze se souhlasem zájemce.

6.  PŘÍJEMCI, ZPRACOVATELÉ A DALŠÍ ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
Osobní údaje, které Společnost získá od zájemců, zpracovává a uchovává interně. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu zájemce, plnění smlouvy nebo na oprávněném zájmu Společnosti, mohou být osobní údaje zpracovávány také některými dodavateli Společnosti. Dodavatelé, kteří se Společností spolupracují, jsou pečlivě vybíráni zejména na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro Společnost provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
 
Společnost je oprávněna ve výše uvedeném smyslu osobní údaje zájemců poskytnout k oprávněným účelům těmto příjemcům:

  1. společnostem, které působí v rámci koncernu Společnosti (EOS Holding GmbH (reg. č. HRB 124966 ) a EOS International Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH (reg. HRB 37437));
  2. dodavatelům za účelem plnění smlouvy a ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti nebo třetí osoby;
  3. poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací; nebo
  4. Exekutorské komoře České republiky za účelem prověření exekucí vedených vůči zájemci.

7.  PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍCH

Společnost je oprávněna osobní údaje zájemců v oprávněných případech předat ke zpracováním i mimo Českou republiku. K předávání osobních údajů však vždy dochází v souladu s legislativními požadavky a v každém případě je zabezpečena ochrana osobních údajů zájemců.

8.  DOBA, PO KTEROU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZÁJEMCE ULOŽENY U SPOLEČNOSTI

Viz Zásady ochrany osobních údajů ve Společnosti

9.  PRÁVA ZÁJEMCE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Viz Zásady ochrany osobních údajů ve Společnosti