Be a part of the EOS Group and create your future with us.

Start a career. Not just a job.

Create the future with us.

We want to change the future for the better. We want to create a debt-free world. That's our purpose. That's what drives us day by day. And we're always looking for the best talents around to help debtors pay their bills in a smart way that suits their needs. From operations consultants to creative technologists, from strategists to scrum masters, from financial to call centre experts. Candidates: welcome. Because we know: only together can we create a debt-free world.

Sounds like you? Get in touch.

Create the future with us.

1 open job for open minds

Jobtitle
Company
Location
Show more

For a debt-free world.

What drives us? What do more than 7,000 employees worldwide work for every single day? The answer is: For a debt-free world. This is our purpose, our corporate spirit, which gives us a clearly defined mission. It is  our part, and the heart of EOS.

Our Values.

 • For a debt-free world

  We're business people doing people business.

  For a debt-free world we put people at heart of whatever we do. Around here at EOS. And around the world. We understand peoples needs and business needs – and combine this expertise for solutions that are good for everyone.

  Join the team
 • Feel our hearbeat: EOS’ mission. Trust, walk your talk, love to learn, strive for excellence, embrace change, share your knowledge and be courageous

  EOS heartbeat

  We have seven powerful principles that everyone at our company is led by: the EOS heartbeat. We created them together because that's how we want to work together. Today and in the future.

  Join the team

Ochrana osobních údajů zájemců o zaměstnání

Ochrana osobních údajů zájemců o zaměstnání (nebo o spolupráci) ve společnosti EOS KSI Česká republika, s.r.o. („Společnost“)

S osobními údaji Společnost nakládá výhradně v souladu s platnými právními předpisy. Níže uvedené informace přibližují, jakými principy se řídí zajišťování ochrany vašich osobních údajů, pokud se chcete ucházet o zaměstnání v rámci Společnosti nebo se Společností jinak spolupracovat.

Tyto zvláštní zásady ochrany osobních údajů zájemců o zaměstnání ve Společnosti, případně podnikajících fyzických osob, které chtějí se Společností spolupracovat („zájemce“), navazují na obecné Zásady ochrany osobních údajů ve Společnosti.

Ve vztahu k osobním údajům zájemců Společnost vystupuje jako správce osobních údajů.

1.  DŮLEŽITÉ KONTAKTY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Viz Zásady ochrany osobních údajů ve Společnosti

2.  ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ
Účel zpracování osobních údajů zájemců je dán zejména nutností provést výběrové řízení se zájemci a zájemcům vybraným v rámci výběrového řízení Společností zajistit přípravu pracovních smluv nebo dohod o práci konané mimo pracovní poměr (včetně všech souvisejících dokumentů) před jejich uzavřením.  
 
Vzhledem k výše uvedenému účelu Společnost nepotřebuje k takovému zpracování osobních údajů souhlas zájemce.
 
Odesláním e-mailu se životopisem, motivačním dopisem nebo jiným dokumentem s osobními údaji zájemce na e-mailovou adresu hr@eos-ksi.cz dává zájemce svůj souhlas s tím, aby Společnost zpracovávala poskytnuté osobní údaje zájemce i v seznamu nevhodných nebo neúspěšných zájemců pro případ, že by se zájemcem neuzavřela pracovní (nebo obdobný) poměr nebo nezačala jinak spolupracovat.
 
Tento souhlas může zájemce vůči Společnosti kdykoliv odvolat, a to zasláním žádosti na e-mailovou adresu hr@eos-ksi.cz.
 

3.  PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ
Právní základ zpracovávání osobních údajů zájemců (identifikačních a kontaktních údajů a údajů o počtu exekucí) je dán na základě článku 6 odst. 1 písm. a) [souhlas], písm. b) [splnění smlouvy nebo jednání před jejím uzavřením] nebo písm. f) [oprávněné zájmy Společnosti] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

4.  OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPOLEČNOSTI PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ
Jak vyplývá z bodu 2. výše (Účely zpracování osobních údajů zájemců) zpracovává Společnost osobní údaje zájemců zejména za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením pracovní smlouvy nebo jiné dohody (včetně provedení výběrového řízení) a dále, aby zajistila ochranu práv a právem chráněných zájmů jak vlastních, tak i případně dalších třetích stran; toto zpracování se uskutečňuje na základě tzv. oprávněného zájmu a Společnost je oprávněna provádět jej i bez souhlasu zájemce.
 
Příklady zpracování osobních údajů zájemce z titulu oprávněného zájmu:
(a)        příprava dokumentace týkající se pracovního poměru zájemce – zpracování osobních údajů, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh takové dokumentace;
(b)        prověření zájemce na sociálních sítích a internetu a v Centrální evidenci exekucí;
(c)        kontaktování zájemce prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiným obvyklým způsobem;
(d)        zpracování analýz nad agregovanými (a anonymizovanými) daty pro historické a statistické účely.

5.  KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ, KTERÉ SPOLEĆNOST ZPRACOVÁVÁ
Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), podpis – u podnikající fyzické osoby také daňové identifikační číslo a IČ.

 Kontaktní údaje – především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace.

Údaj o počtu exekucí – údaj o počtu exekucí zájemce.

Zvláštní kategorie osobních údajů – údaje o zdravotním stavu jsou zpracovávány pouze v rámci specifických situací, a to vždy pouze se souhlasem zájemce.

6.  PŘÍJEMCI, ZPRACOVATELÉ A DALŠÍ ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
Osobní údaje, které Společnost získá od zájemců, zpracovává a uchovává interně. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu zájemce, plnění smlouvy nebo na oprávněném zájmu Společnosti, mohou být osobní údaje zpracovávány také některými dodavateli Společnosti. Dodavatelé, kteří se Společností spolupracují, jsou pečlivě vybíráni zejména na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro Společnost provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
 
Společnost je oprávněna ve výše uvedeném smyslu osobní údaje zájemců poskytnout k oprávněným účelům těmto příjemcům:

 1. společnostem, které působí v rámci koncernu Společnosti (EOS Holding GmbH (reg. č. HRB 124966 ) a EOS International Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH (reg. HRB 37437));
 2. dodavatelům za účelem plnění smlouvy a ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti nebo třetí osoby;
 3. poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací; nebo
 4. Exekutorské komoře České republiky za účelem prověření exekucí vedených vůči zájemci.

7.  PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍCH

Společnost je oprávněna osobní údaje zájemců v oprávněných případech předat ke zpracováním i mimo Českou republiku. K předávání osobních údajů však vždy dochází v souladu s legislativními požadavky a v každém případě je zabezpečena ochrana osobních údajů zájemců.

8.  DOBA, PO KTEROU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZÁJEMCE ULOŽENY U SPOLEČNOSTI

Viz Zásady ochrany osobních údajů ve Společnosti

9.  PRÁVA ZÁJEMCE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Viz Zásady ochrany osobních údajů ve Společnosti