Lidské zdroje
+420 241 081-111 Odeslat zprávu
Zákazníci
+420 241 081-799 Odeslat zprávu
Kontaktujte nás

Těšíme se na vaši odpověď.

  1. Kariéra
  2. Ochrana osobních údajů HR

Ochrana osobních údajů zájemců o zaměstnání (nebo o spolupráci) ve společnosti EOS KSI Česká republika, s.r.o. („Společnost“)

S osobními údaji Společnost nakládá výhradně v souladu s platnými právními předpisy. Níže uvedené informace přibližují, jakými principy se řídí zajišťování ochrany vašich osobních údajů, pokud se chcete ucházet o zaměstnání v rámci Společnosti nebo se Společností jinak spolupracovat.

Tyto zvláštní zásady ochrany osobních údajů zájemců o zaměstnání ve Společnosti, případně podnikajících fyzických osob, které chtějí se Společností spolupracovat („zájemce“), navazují na obecné Zásady ochrany osobních údajů ve Společnosti.

Ve vztahu k osobním údajům zájemců Společnost vystupuje jako správce osobních údajů.

1. DŮLEŽITÉ KONTAKTY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Viz Zásady ochrany osobních údajů ve Společnosti

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ

Účel zpracování osobních údajů zájemců je dán zejména nutností provést výběrové řízení se zájemci a zájemcům vybraným v rámci výběrového řízení Společností zajistit přípravu pracovních smluv nebo dohod o práci konané mimo pracovní poměr (včetně všech souvisejících dokumentů) před jejich uzavřením.  

Vzhledem k výše uvedenému účelu Společnost nepotřebuje k takovému zpracování osobních údajů souhlas zájemce.

Se souhlasem uděleným zájemcem při vyplnění a odeslání HR formuláře umístěného na internetových stránkách Společnosti nebo v rámci e-mailu se životopisem, motivačního dopisem nebo jiným dokumentem s osobními údaji zájemce je Společnost oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje zájemce i v seznamu nevhodných nebo neúspěšných zájemců pro případ, že by se zájemcem neuzavřela pracovní (nebo obdobný) poměr nebo nezačala jinak spolupracovat.

Tento souhlas může zájemce vůči Společnosti kdykoliv odvolat, a to zasláním žádosti na e-mailovou adresu hr@eos-ksi.cz nebo prostřednictvím příslušného HR formuláře na internetových stránkách Společnosti.

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ

Právní základ zpracovávání osobních údajů zájemců (identifikačních a kontaktních údajů a údajů o počtu exekucí) je dán na základě článku 6 odst. 1 písm. a) [souhlas], písm. b) [splnění smlouvy nebo jednání před jejím uzavřením] nebo písm. f) [oprávněné zájmy Společnosti] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4. OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPOLEČNOSTI PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ

Jak vyplývá z bodu 2. výše (Účely zpracování osobních údajů zájemců) zpracovává Společnost osobní údaje zájemců zejména za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením pracovní smlouvy nebo jiné dohody (včetně provedení výběrového řízení) a dále, aby zajistila ochranu práv a právem chráněných zájmů jak vlastních, tak i případně dalších třetích stran; toto zpracování se uskutečňuje na základě tzv. oprávněného zájmu a Společnost je oprávněna provádět jej i bez souhlasu zájemce.

Příklady zpracování osobních údajů zájemce z titulu oprávněného zájmu:
(a)    příprava dokumentace týkající se pracovního poměru zájemce – zpracování osobních údajů, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh takové dokumentace;
(b)    prověření zájemce na sociálních sítích a internetu a v Centrální evidenci exekucí;
(c)    kontaktování zájemce prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiným obvyklým způsobem;
(d)        zpracování analýz nad agregovanými (a anonymizovanými) daty pro historické a statistické účely.

5. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ, KTERÉ SPOLEĆNOST ZPRACOVÁVÁ

Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), podpis – u podnikající fyzické osoby také daňové identifikační číslo a IČ.

Kontaktní údaje – především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace.

Údaj o počtu exekucí – údaj o počtu exekucí zájemce.

Zvláštní kategorie osobních údajů
– údaje o zdravotním stavu jsou zpracovávány pouze v rámci specifických situací, a to vždy pouze se souhlasem zájemce.

6. PŘÍJEMCI, ZPRACOVATELÉ A DALŠÍ ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které Společnost získá od zájemců, zpracovává a uchovává interně. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu zájemce, plnění smlouvy nebo na oprávněném zájmu Společnosti, mohou být osobní údaje zpracovávány také některými dodavateli Společnosti. Dodavatelé, kteří se Společností spolupracují, jsou pečlivě vybíráni zejména na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro Společnost provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
 
Společnost je oprávněna ve výše uvedeném smyslu osobní údaje zájemců poskytnout k oprávněným účelům těmto příjemcům:

(a)    společnostem, které působí v rámci koncernu Společnosti (EOS Holding GmbH (reg. č. HRB 124966 ) a EOS International Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH (reg. HRB 37437));
(b)    dodavatelům za účelem plnění smlouvy a ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti nebo třetí osoby;
(c)    poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací; nebo
(d)    Exekutorské komoře České republiky za účelem prověření exekucí vedených vůči zájemci.

7.PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Společnost je oprávněna osobní údaje zájemců v oprávněných případech předat ke zpracováním i mimo Českou republiku. K předávání osobních údajů však vždy dochází v souladu s legislativními požadavky a v každém případě je zabezpečena ochrana osobních údajů zájemců.

8. DOBA, PO KTEROU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZÁJEMCE ULOŽENY U SPOLEČNOSTI

Viz Zásady ochrany osobních údajů ve Společnosti

9. PRÁVA ZÁJEMCE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Viz Zásady ochrany osobních údajů ve Společnosti

Zavřít Společnost EOS používá soubory cookie, aby vám mohla nabídnout co nejlepší služby. Dalším používáním této internetové stránky vyjadřujete svůj souhlas s tím, že na vašem počítači umístíme soubory cookie a smíme je používat. Můžete to kdykoli změnit pomocí nastavení souborů cookie.souborů cookie

Používáním tohoto webu také souhlasíte se Zásadami používání internetových stránek