Zákazníci
+420 241 081-799 Odeslat zprávu
Kontaktujte nás

Těšíme se na vaši odpověď.

  1. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů ve společnosti EOS KSI Česká republika, s.r.o. („Společnost“)

S osobními údaji Společnost nakládá výhradně v souladu s platnými právními předpisy. Níže uvedené informace vám přiblíží, jakými principy se řídí zajišťování ochrany osobních údajů ve Společnosti.

Protože Společnost poskytuje svým klientům zejména služby inkasa pohledávek za jejich dlužníky, vystupuje Společnost ve vztahu k osobním údajům dlužníků – fyzických osob („subjekty údajů“) předaným klienty zpravidla jako zpracovatel osobních údajů. Zásady zpracování osobních údajů jsou mezi každým klientem a Společností závazně upraveny smlouvou o zpracování osobních údajů. Při samotném zpracování postupuje Společnost v takových případech vždy podle pokynů jednotlivých klientů, jakožto správců osobních údajů.

V dalších případech – zejména pokud se jedná o vymáhání pohledávek vlastněných Společností, pokud se tak s jiným správcem výslovně dohodne nebo pokud tak vyplývá z okolností zpracování – vystupuje Společnost jako správce osobních údajů subjektů údajů, tj. zejména sama rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování příslušných osobních údajů.

Zvláštní případy zpracování osobních údajů ze strany Společnosti, týkající se osobních údajů uchazečů o zaměstnání ve Společnosti nebo o spolupráci se Společností, zaměstnanců Společnosti a externích spolupracovníků Společnosti se jsou upraveny v samostatných zásadách zpracování osobních údajů.

Tyto podmínky stanoví práva a povinnosti Společnosti, pokud je ve vztahu k subjektům údajů v postavení správce osobních údajů. Pokud je Společnost pouze zpracovatelem osobních údajů, vztahují se na zpracování osobních údajů práva a povinnosti uvedené v zásadách ochrany osobních údajů příslušného klienta – věřitele a vy můžete v takovém případě kontaktovat přímo vašeho věřitele. Společnost v takovém případě vystupuje jen jako kontaktní místo klienta – správce – ve vztahu k osobním údajům, které klient Společnosti předal.

1. DŮLEŽITÉ KONTAKTY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o správci/zpracovateli osobních údajů:

Obchodní firma:     EOS KSI Česká republika, s.r.o.
IČO:             251 17 483
Sídlo:             Praha 4, Novodvorská 994/138, PSČ 142 00
Zápis v OR:        Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 51150

Kontaktní osoba:
 
Jiří Kašpar Macek
E-mail: ochrana.soukromi@eos-ksi.cz
tel.: + 420 241 081 213 (v pracovních dnech 9:00–16:00)

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud Společnost vystupuje jako správce osobních údajů (tj. Společnost je věřitelem pohledávky, k níž se vaše osobní údaje vztahují), je účel zpracování dán (i) vymáháním pohledávek, (ii) plněním povinností, které Společnosti vyplývají z uzavřených smluv nebo ze zvláštních právních předpisů, nebo (iii) zajištěním ochrany práv a právem chráněných zájmů Společnosti a/nebo třetích osob.

Vzhledem k výše uvedenému Společnost zpravidla nebude potřebovat k takovému zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů. Souhlas subjektu údajů bude ze strany Společnosti vyžadován, pokud by součástí zpracování osobních údajů bylo zejména souhrnné řešení více pohledávek dlužníka (subjektu údajů), jež nemají totožného věřitele.

Pro úplnost Společnost uvádí, že pokud Společnost vystupuje jako zpracovatel osobních údajů, odvozuje účel zpracování osobních údajů od toho, který určil správce (tj. věřitel pohledávky) a který je vždy uveden v příslušné smlouvě o zpracování osobních údajů. Zpravidla je v těchto případech účelem zpracování osobních údajů vymáhání pohledávek.

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právní základ zpracovávání vašich osobních údajů je dán na základě článku 6 odst. 1 písm. a) [váš souhlas], písm. b) [splnění smlouvy nebo jednání před jejím uzavřením] nebo písm. f) [oprávněné zájmy Společnosti] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ zpracovávání vašich osobních údaje (identifikačních a kontaktních údajů a údajů o bonitě) vyplývá rovněž z následujících zákonů:

(a)    zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (tento zákon upravuje úvěrové registry);

(b)    zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (tento zákon upravuje práva a povinnosti při poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru);

(c)    zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tento zákon ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu určitých osob);

(d)    zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (tento zákon ukládá povinnost prověřovat, že určité osoby nejsou subjektem mezinárodních sankcí); nebo

(e)    zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (tento zákon ukládá povinnost ukládat a archivovat určité dokumenty).

4. OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPOLEČNOSTI PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V některých případech zpracovává Společnost vaše osobní údaje, aby zajistila ochranu práv a právem chráněných zájmů jak vlastních, tak i případně dalších třetích osob. Takové zpracování je Společnost oprávněna provádět i bez vašeho souhlasu; rozsah důvodů, které Společnost k tomuto typu zpracování opravňují, je však omezen. Existenci oprávněného zájmu Společnost vždy pečlivě posuzuje.

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:


(a)    příprava dokumentace týkající se vašeho dluhu – zpracování osobních údajů, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh takové dokumentace;

(b)    řízení vztahů s dlužníky a klienty Společnosti – provedení veškerých právních jednání a faktických úkonů, které souvisejí se správou vašeho dluhu nebo vyřešením vašich požadavků, přání, stížností apod.;

(c)    zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které slouží ke správě vašeho dluhu;

(d)    reporting a vytváření analytických modelů na základě agregovaných a anonymizovaných osobních údajů a jejich sdílení s mateřskými společnostmi (EOS Holding GmbH a EOS International Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH)

(e)    analýzy vašich údajů za účelem:

(i)    nastavení vhodných parametrů splátkových a jiných dohod;

(ii)    posouzení vaší úvěruschopnosti;

(iii)    prevence a odhalování podvodného jednání, prevence nesouladu s právními předpisy;

(iv)    předcházení praní špinavých peněz, financování terorismu, dodržování embarg;

(v)    plnění zákonných povinností Společnosti vůči orgánům veřejné moci, zejména regulačním orgánům;

(vi)    testování změn softwaru Společnosti; nebo

(vii)    zpracování analýz nad agregovanými (a anonymizovanými) daty pro historické a statistické účely.

5. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SPOLEČNOST ZPRACOVÁVÁ

Společnost, jako správce, zpracovává následující kategorie osobních údajů:

Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), podpis – u fyzické osoby podnikatele také daňové identifikační číslo a IČ.

Kontaktní údaje – především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace.

Údaje o bonitě (schopnosti splácet) a důvěryhodnosti – osobní údaje, které jsou pro Společnost potřebné k tomu, aby mohla zejména poskytnout nebo zprostředkovat spotřebitelský úvěr bez nepřiměřených právních a věcných rizik nebo aby mohla účinně postupovat při uplatňování nebo hájení svých práv a povinností. Charakter a rozsah těchto osobních údajů závisí na povaze situace, pro niž je zpracování takových osobních údajů vyžadováno.

Údaje o vašich dluzích, počtu exekucí, insolvenčních řízeních a komunikaci se Společností – údaje o vašich dluzích vymáhaných Společností a o s nimi související komunikaci (např. aktuální a historické zůstatky vymáhaných dluhů, záznamy telefonických hovorů, záznamy jiné komunikace), údaje o počtu exekučních řízení (případně i insolvenčním řízení) vedených vůči vaší osobě.

Zvláštní kategorie osobních údajů – údaje o zdravotním stavu jsou zpracovávány pouze v rámci specifických situací, a to vždy pouze s vaším souhlasem.

Jako zpracovatel Společnost zpracovává vždy takové vaše osobní údaje, které jí předá správce (tj. věřitel dané pohledávky).

6. PŘÍJEMCI, ZPRACOVATELÉ A DALŠÍ ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které má Společnost k dispozici, zpracovává a uchovává v rámci Společnosti. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu nebo oprávněném zájmu Společnosti, mohou být osobní údaje zpracovávány také některými dodavateli Společnosti. Dodavatelé, kteří se Společností spolupracují, jsou pečlivě vybíráni zejména na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro Společnost provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Společnost je ve výše uvedeném smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům: (a) společnostem, které působí v rámci koncernu Společnosti (EOS Holding GmbH (reg. č. HRB 124966 ) a EOS International Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH (reg. HRB 37437)); (b) dodavatelům za účelem plnění smlouvy a ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti nebo třetí osoby; (c) poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací; (d) nebankovním registrům za účelem splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů; (e) advokátním kancelářím za účelem vymáhání pohledávek ze smluv o úvěru; (f) exekutorům a dražebníkům za účelem uplatnění souvisejících nároků; nebo (g) regulátorovi za účelem dozoru nad činností Společnosti.

7. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Společnost je oprávněna vaše osobní údaje v oprávněných případech předat ke zpracováním i mimo Českou republiku. K předávání osobních údajů však vždy dochází v souladu s legislativními požadavky a v každém případě je zabezpečena ochrana vašich osobních údajů. Konkrétně se může jednat o případy, kdy je s ohledem na pobyt dlužníka a příslušné evropské předpisy nutné vymáhat pohledávku v zemi, ve které takový dlužník pobývá.

8. DOBA, PO KTEROU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY U SPOLEČNOSTI

Vaše osobní údaje uchovává Společnost pouze po nezbytně nutnou dobu a archivuje je podle zákonných lhůt, které jí ukládají právní předpisy.

Osobní údaje Společnost zpracovává, jako (i) zpracovatel po dobu, po kterou mu to umožňuje smlouva o zpracování osobních údajů uzavřená s příslušným správcem, nebo (ii) správce po dobu trvání smluvního vztahu, existence dluhu či jiného právního důvodu, který umožňuje Společnosti vaše osobní údaje zpracovávat. Společnost má nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů; osobní údaje tak nedrží Společnost déle, než je oprávněna.

Poté, co odpadne zákonný důvod pro zpracovávání osobních údajů, provádí Společnost jejich neprodlený výmaz.

Osobní údaje, které Společnost zpracovává s vaším souhlasem, uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

9. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje Společnost zpracovává transparentně, korektně a v souladu se všemi požadavky stanovenými právními předpisy.

Zároveň však máte právo se na Společnost kdykoli obrátit za účelem získání informací o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která s osobními údaji souvisejí.

Právo na přístup k osobním údajům – Máte právo vyžádat si informace o osobních údajích, které o vás Společnost zpracovává.

Právo na opravu osobních údajů – Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás Společnost zpracovává, jsou nepřesné či neúplné, máte právo požádat o jejich aktualizaci či doplnění́.

Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) – Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud (i) nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, (ii) jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, (iii) byly zpracovány protiprávně, (iv) musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo (v) byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
– Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud (i) popíráte přesnost vašich osobních údajů, (ii) je zpracování vašich osobních údajů protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, (iii) Společnost požádáte, že může vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co již nejsou potřebné k účelu, pro který byly Společnosti poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž Společností zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo (iv) jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda oprávněný zájem Společnosti převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů – V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste udělili Společnosti, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které Společnost zpracovává z důvodu oprávněného zájmu.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – Pokud jste Společnosti poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, nebo ke kterému dojde po odvolání souhlasu, pokud Společnosti svědčí jiný důvod pro zpracování takových osobních údajů, je zákonné.

Uplatnění vašich práv u Společnosti

Pro uplatnění svých výše uvedených práv se můžete obrátit na Společnost písemně, elektronickou poštou nebo telefonicky (viz kontakty výše). Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od obdržení vaší žádosti. Lhůtu však Společnost bude moci prodloužit v případě potřeby o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které k tomu Společnost vedly, vás bude Společnost vždy informovat. Komunikaci povede Společnost způsobem, jímž byla z vaší strana zahájena, pokud v ní neuvedete jiný preferovaný způsob.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů Společností došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel: +420 234 665 111).

Zavřít Společnost EOS používá soubory cookie, aby vám mohla nabídnout co nejlepší služby. Dalším používáním této internetové stránky vyjadřujete svůj souhlas s tím, že na vašem počítači umístíme soubory cookie a smíme je používat. Můžete to kdykoli změnit pomocí nastavení souborů cookie.souborů cookie

Používáním tohoto webu také souhlasíte se Zásadami používání internetových stránek