Debtors
+420 241 081-111 Send message
Customers
+420 241 081-799 Send message
Contact us

We look forward to hearing from you.

  1. Debtors
  2. Credit intermediation

Stručné reklamační podmínky

1.1

Tato pravidla obsahují hlavní zásady a postupy reklamačního procesu souvisejícího se zprostředkováním spotřebitelských úvěrů ze strany Společnosti. Tato pravidla se neuplatní pro vyřizování stížností (reklamací), které směřují vůči činnostem Společnosti odlišným od zprostředkování spotřebitelských úvěrů.

1.2        

Stížnost (reklamace) musí mít písemnou podobu, být adresována Společnosti a obsahovat alespoň následující: (i) označení, že se jedná o stížnost (reklamaci), (ii) identifikační údaje dotčené osoby – jméno, příjmení, bydliště, kontaktní adresu, (iii) předmět stížnosti (reklamace) – vylíčení skutečností, na jejichž základě je stížnost (reklamace) podávána a doložení veškerých dostupných relevantních důkazů, (iv) uvedení, čeho se dotčená osoba domáhá, a (v) datum a podpis dotčené osoby.

1.3        

Pokud nebude stížnost (reklamace) splňovat dané náležitosti a nebude dotčenou osobou doplněna ani ve Společností stanovené lhůtě, je Společnost oprávněna stížnost (reklamaci) odmítnout. Pokud bude stížnost (reklamace) splňovat všechny náležitosti, přistoupí Společnost k vyřízení stížnosti (reklamace).

1.4        

Pokud se podaná stížnost (reklamace) bude vztahovat přímo k činnosti poskytovatele spotřebitelského úvěru, zajistí Společnost její neprodlené předání příslušnému poskytovateli spotřebitelského úvěru a dotčenou osobu o tom, že příslušným k vyřízení stížnosti (reklamace) je poskytovatel spotřebitelského úvěru.

1.5        

Společnost rozhodne o stížnosti (reklamaci) tak, že pokud na straně Společnosti:

a) došlo k ve stížnosti (reklamaci) tvrzenému porušení obecně závazných právních předpisů způsobem, stížnost (reklamaci) uzná, nebo

b) došlo k ve stížnosti (reklamaci) tvrzenému porušení obecně závazných právních předpisů, avšak ne v celém rozsahu, stížnost (reklamaci) z příslušné části uzná a zbytek zamítne, nebo

c)  nedošlo k žádnému ve stížnosti (reklamaci) tvrzenému porušení obecně závazných právních předpisů, stížnost (reklamaci) zamítne.

1.6        

Společnost vyřídí stížnost (reklamaci) nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení a v této lhůtě odešle dotčené osobě písemné vyjádření. Do této lhůty se nezapočítává doba, ve které Společnost vyzvala dotčenou osobu k doplnění stížnosti či reklamace.

Close EOS uses cookies so that we can offer you the best possible service. By continuing to use this website, you are agreeing to the storage and use of cookies on your computer. You can change this at any time by configuring the cookie settings