Dlužníci
+420 241 081-111 Odeslat zprávu
Zákazníci
+420 241 081-799 Odeslat zprávu
Kontaktujte nás

Těšíme se na vaši odpověď.

  1. Dlužníci
  2. Slovníček

Zjistěte, co vlastně znamenají termíny spojené s inkasem pohledávek

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Dohoda o narovnání dluhu

Dohoda o narovnání dluhu je mimosoudní návrh, ve kterém dlužník nabízí svým věřitelům plán narovnání dluhu (plán, jakým způsobem se dluhy budou splácet). 

Dohoda o splátkách

Dohoda o splátkách je dohoda o splácení závazku prostřednictvím splátek během určitého časového období. Tyto splátky můžeme stanovit tak, aby byly přiměřené vaší konkrétní situaci a bylo reálné je platit.

Dohoda o srážkách ze mzdy

Z principu kdokoli, kdo půjčí peníze, může od dlužníka požadovat, aby podepsal dohodu o odečtu ze mzdy. Banky mohou od vypůjčovatelů požadovat, aby podepsali dohodu o odečtu ze mzdy jako záruku spotřebitelské půjčky. Pokud věřitel není zaměstnavatelem dlužníka, musí zaměstnavatel vystavit předchozí souhlas s uzavřením takovéto dohody. Pokud pak dlužník není schopen hradit dohodnuté splátky, může věřitel zaslat dohodu o odečtu zaměstnavateli dlužníka a požadovat proplacení částek, které je možné obstavit (jednotlivý odečet nemůže být vyšší než 50 % ze mzdy dlužníka). Na rozdíl od obstavení výdělku nemusí mít věřitel právoplatný titul v případě odečtu ze mzdy.

Exekuční příkaz

Exekuční příkaz je rozhodnutí exekutora (vydané po pověření exekutora provedením exekuce) k postižení příslušného majetku.

Exekuční titul

Konečné a závazné soudní nebo arbitrážní rozhodnutí nebo jiný titul pokládaný za exekuční titul je právním východiskem pro exekuční opatření.

Exekuční řízení

V rámci exekučního řízení se vůči příslušnému dlužníkovi uplatňuje a závazně prosazuje vynutitelné právo věřitele. Splnění pohledávky věřitele se realizuje prostřednictvím exekutora (nebo soudu) z prostředků dlužníka.

Než může proběhnout exekuční řízení (a postižení majetku na základě jednotlivých exekučních příkazů), musí být splněny všechny požadavky exekuce:

  1. Musí být získán (právně platný) exekuční titul vůči příslušnému dlužníkovi.
  2. Je nutné, aby věřitel zažádal o zahájení exekučního řízení prostřednictvím exekutora.
  3. Nezbytné je vydání pověření exekutora provedením exekuce.
Finanční situace

Je soubor dokumentů, které dokládají finanční situaci dlužníka, která mu neumožňuje hradit své závazky v adekvátních intencích.

Doložení příjmů - Výplatní páska, ústřižky vyplacení důchodu, doklad o vyplacených sociálních dávkách, případně jejich přiznání.

Doložení výdajů - Nájem, SIPO/energie, pohledávky a exekuce (dlužník dokládá nejen smlouvy a rozhodnutí, ale hlavně doklady o jejich hrazení - složenky, výpis z účtu). Všechny tyto doklady zasílá dlužník v čitelných kopiích originálních dokladů a to za období posledních 3 měsíců. V případě, že dokládá dlužník Finanční situaci s předpokladem dočasného stavu věci (sociální dávky), domlouváme splátky jen na dobu odpovídající předpokladu, viz. dokumenty, kde doklady budou naskenovány.

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení se zahajuje, pokud právnická či fyzická osoba není schopná dluhy splatit.

Účelem řízení je soudní distribuce zbývajícího majetku rovnoměrně mezi věřitele podle výše jejich pohledávek nebo přijetí opatření za účelem zabezpečení další existence společnosti pod dohledem soudu. Jakmile je insolvenční řízení zahájeno, není vůči insolventnímu dlužníkovi dále možné provádět výkon rozhodnutí. Navíc, seznam přihlášených pohledávek je exekučním titulem, který může být proti dlužníkovi použit po ukončení insolvenčního řízení.

Jistina (hlavní pohledávka)

Jistina nároku představuje pohledávku, kterou má věřitel za dlužníkem v důsledku určitého závazku (např. smlouvy). Jistina nároku se sestává z nominální hodnoty pohledávky ponížené o případné platby na pohledávku ze strany klienta (věřitele).

Kroky směřující k exekuci

Činnosti směřující k vynucení platby za pomoci soudů.

Narovnání

Narovnáním se rozumí dohoda, jejímž prostřednictvím se formou kompromisu řeší spor nebo nejistota mezi stranami.

Neuhrazené splatné pohledávky

Neuhrazené splatné pohledávky jsou dluhy, které nebyly zaplaceny navzdory upomínkám a nejsou dosud právně přiznané.

Odklad

Odklad znamená udělení odkladu platby ze strany věřitele. 

Odkup pohledávek

K odkupu pohledávek dochází, když věřitel prodá své pohledávky včetně veškerých práv a povinností inkasní společnosti. Odkup pohledávek se týká nevyřízených dluhů (nesplacených dluhů, které nebyly uhrazeny navzdory upomínkám a nejsou ještě soudně přiznané) nebo dluhů, které jsou již přiznané a nejsou žalovatelné. To znamená, že původní věřitel se již nemusí o výběr dlužné částky starat a že společně můžeme hledat vhodná řešení, která odpovídají vaší aktuální situaci. 

Platební (předžalobní) upomínka

Platební (předžalobní) upomínka se zasílá příslušnému dlužníkovi před zahájením řízení před soudem. Částka uvedená v platebním rozkazu se musí shodovat s pohledávkou, která bude následně vymáhána v soudním řízení. Na základě platební upomínky má dlužník uhradit pohledávku včetně veškerého příslušenství (např. úroky z prodlení, náklady na vymáhání …), do určité doby.

Platební rozkaz

Pokud dlužník ve stanoveném období nesplní platební rozkaz, lze u příslušného soudu požádat o vydání elektronického platebního rozkazu/platebního rozkazu. Pokud jsou splněny všechny podmínky tohoto vydání, příslušný soud vydá a zašle dlužníkovi elektronický platební rozkaz/ platební rozkaz. Dlužník má 15 dní na to, aby závazek určený elektronickým platebním rozkazem/platebním rozkazem splnil nebo proti němu vznesl námitku. Pokud tak neučiní, stává se elektronický platební rozkaz/platební rozkaz právoplatným a závazným, tj. stane se exekučním titulem.

Poplatky za správu účtu

Jsou to náklady vznikající při správě účtu. V rámci českých zákonů je nelze vůči dlužníkovi nárokovat bez dohody s dlužníkem.

Postoupení

Postoupení umožňuje věřiteli postoupit nevyřízenou pohledávku jiné osobě. Tím způsobem přenese nevyřízenou pohledávku na společnost EOS. Od tohoto okamžiku je za výběr dlužné částky jako věřitel odpovědná společnost EOS.

Předpokladem právně platného postoupení je odpovídající dohoda mezi postupitelem (postupující strana) a nabyvatelem, tj. novým věřitelem.

Pravomocné přiznání pohledávky

Pouze právně přiznaná pohledávka má formální právní moc. Potvrzuje, že věřitel má vůči dlužníkovi pohledávku. V závislosti na právu, jímž se řídí příslušná pohledávka, je pravomocně přiznaná pohledávka vymahatelná ve lhůtě (i) 10 let, pokud se řídí českým občanským zákoníkem nebo novým českým občanským zákoníkem, nebo (ii) různě dlouhé v závislosti na rychlosti řízení, která vedou k vydání exekučního titulu (v každém případě však ne méně než 3 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí), pokud se řídí českým obchodním zákoníkem. Pohledávka je přiznána na základě soudního sporu nebo rozhodčího řízení nebo sepsáním notářského zápisu s přivolením k přímé vykonatelnosti. 

Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu

Přikázání pohledávky z účtů spočívá v postižení bankovního účtu dlužníka v rámci exekučních opatření. Obstavení bankovních účtů dlužníka se provádí prostřednictvím exekučního příkazu. Kromě běžného účtu dlužníka mohou být obstaveny rovněž další prostředky, jako jsou spořicí účty a spořicí certifikáty.

Příslušenství jistiny

Mezi příslušenství patří mimo jiné úrok z hlavní jistiny. Součástí mohou být také jakákoli smluvní penále nebo jiné platby stanovené na základě dohody, v jejímž rámci jistina vznikla. 

Rozpis pohledávek

Rozpis pohledávek je seznam jednotlivých součástí celkové splatné částky, na kterém je vidět, z čeho se dluh skládá.

Seznam přihlášených pohledávek

V rámci insolvenčního řízení musí insolvenční správce zadat všechny pohledávky přihlášené věřiteli do tabulky s udáním důvodu pro uvedenou sumu a svůj postoj vůči dané pohledávce (potvrzení nebo zamítnutí).

Správa pohledávek a jejich inkaso

Správa pohledávek znamená, že společnost EOS není věřitelem, pod jehož správou by dané dluhy byly, ale zajišťuje konkrétním věřitelům služby sestávající převážně z vybírání dlužných částek jménem a v zastoupení těchto věřitelů. Původní věřitelé zůstávají právoplatnými majiteli těchto dluhů, kterým z nich náleží prospěch.

Srážka ze mzdy nebo jiných příjmů

V případě srážky ze mzdy nebo jiných příjmů se dlužníkům ponechává měsíční nezbytné minimum. Srážka ze mzdy či jiných příjmů představuje jedno z nejčastěji využívaných exekučních opatření. Prostřednictvím srážky ze mzdy je věřitel schopen získat rychlý přístup ke zdroji příjmů dlužníka. Srážka je podmíněna tím, aby byla pohledávka právně přiznaná.

Uznání dluhu

Uznáním dluhu se potvrzuje existence dluhu. Předpokládá se, že se strany dohodly na smluvních povinnostech a chtějí se v tomto ohledu vyhnout sporu. V případě sporu se obrátí důkazní břemeno a dlužník musí dokázat, že dluh neexistuje.

Věřitel

Věřitel má pohledávky vůči dlužníkovi nebo několika dlužníkům. Pokud jste si například objednali oblečení ze zásilkového obchodu, je tento zásilkový obchod vaším věřitelem. 

Zajišťovací postoupení pohledávky

Zajišťovací postoupení pohledávky; nový věřitel je oprávněn uplatnit právo ve vztahu k postoupené pohledávce (tj. podat žalobu nebo jí odpovídající právo vykonat) pouze v případě, že jeho závazek zajištěný zajišťovacím postoupením pohledávky dosud nebyl splněn.

Zavřít Společnost EOS používá soubory cookie, aby vám mohla nabídnout co nejlepší služby. Dalším používáním této internetové stránky vyjadřujete svůj souhlas s tím, že na vašem počítači umístíme soubory cookie a smíme je používat. Můžete to kdykoli změnit pomocí nastavení souborů cookie.souborů cookie

Používáním tohoto webu také souhlasíte se Zásadami používání internetových stránek